Inapoi la prima pagina
 Cauta in site

 
 Cautare avansata
  Vineri, 21 sep 2018  Contactati-ne! 


 Search the Web

 
Publicitate publica


OUG 60 din 2001 - reactualizata (la 20 mai 2005) privind achizitiile publice

ORDONANTA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 (*actualizata*) privind achizitiile publice (actualizata pana la data de 20 mai 2005*)

EMITENT: GUVERNUL;--------------------------------------------------------------------------------

*) Textul initial a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 20 mai 2005, cu modificarile si completarile aduse de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002; LEGEA nr. 386 din 30 septembrie 2003; ORDONANTA DE URGENTA nr.

106 din 24 octombrie 2003; LEGEA nr. 35 din 11 martie 2004; ORDONANTA nr. 75 din 19 august 2004**); LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 12 mai 2005.


**) Potrivit art. I, pct. 6 din ORDONANTA nr. 75 din 19 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 august 2004, art. 108 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 se abroga pe data de 1 ianuarie 2005.In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


CAP. 1

Dispozitii generale


SECTIUNEA 1

Scop. Principii


ART. 1

Prezenta ordonanta de urgenta are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si a cailor de atac al actului sau deciziei autoritatii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.

ART. 2

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt:

a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant;

b) eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii intelectuale a ofertantului.


SECTIUNEA a 2-a

Definitii


ART. 3

In sensul prezentei ordonante de urgenta, se intelege prin:

a) achizitie publica - dobandirea, definitiva sau temporara, de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta, a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publica;

b) contract de achizitie publica - contract cu titlu oneros, incheiat in forma scrisa, intre autoritatea contractanta si contractant;

c) contractant - ofertantul caruia i se atribuie contractul de achizitie publica in urma aplicarii uneia dintre procedurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;

d) contract de furnizare - contract de achizitie publica care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, pe baza cumpararii, inclusiv in rate, a inchirierii sau a leasingului cu sau fara optiune de cumparare;

e) contract de servicii - contract de achizitie publica care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale;

f) contract de lucrari - contract de achizitie publica, care are ca obiect executia sau, dupa caz, atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, ori executia prin orice mijloace a oricarei combinatii a acestor lucrari de constructii, care corespunde cerintelor autoritatii contractante si care

conduce la un rezultat menit sa indeplineasca, prin el insusi, o functie tehnico-economica;

f^1) contract de publicitate media - contract de achizitie publica de servicii avand ca obiect crearea, producerea si/sau difuzarea de reclama sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare in masa scrise, audiovizuale si electronice;

g) asociatie contractanta - asociatia constituita prin conventie civila, intre doua sau mai multe autoritati contractante, fara a se constitui o noua persoana juridica, in scopul atribuirii, in comun, a unui contract de achizitie publica;

g^1) persoana juridica afiliata - orice persoana juridica intrata in perimetrul de consolidare al unei alte persoane juridice, in conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, sau orice persoana juridica aflata in oricare dintre urmatoarele situatii:

(i) o autoritate contractanta sau un concesionar exercita o influenta dominanta asupra sa;

(ii) exercita o influenta dominanta asupra unei autoritati contractante sau asupra unui concesionar;

(iii) ca urmare a asocierii cu o autoritate contractanta sau cu un concesionar se afla sub influenta dominanta a unei alte persoane juridice;

g^2) influenta dominanta - situatie in care, in raport cu o persoana juridica, o alta persoana juridica se afla in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

(i) detine majoritatea capitalului subscris;

(ii) detine controlul majoritatii voturilor in adunarea generala;

(iii) numeste in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia;

g^3) drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale, de o autoritate publica competenta si in baza careia uneia sau mai multor persoane juridice li se rezerva dreptul de a desfasura una sau mai multe dintre activitatile prevazute la art. 6 alin. (1);

h) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate

de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale, precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale;

i) candidat - oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridica, care solicita invitatie de participare la o licitatie restransa sau la o negociere competitiva;

j) ofertant - oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridica, care a depus oferta;

k) concurent - oricare prestator, persoana fizica sau juridica, care a depus solutie la un concurs de solutii;

l) oferta - documentatie care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;

m) propunere tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractanta;

n) propunere financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

o) specificatii tehnice - cerinte de natura tehnica ale autoritatii contractante, care definesc caracteristici ale unui set de produse, servicii sau lucrari si care permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare sa fie descris in mod obiectiv intr-o astfel de maniera incat sa corespunda acelei necesitati care este in intentia autoritatii contractante;

p) garantie pentru participare - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre autoritatea contractanta, puse la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertant inainte de deschiderea ofertei;

q) garantie de buna executie a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre autoritatea contractanta, puse la dispozitie autoritatii contractante de catre ofertantul invitat sa incheie contractul de achizitie publica;

r) retea de transport - retea care asigura prestarea de servicii in domeniul transportului in conditii de operare prestabilite de o autoritate competenta, conditii de operare care vizeaza rutele deservite, capacitatea de transport si frecventa serviciului de transport;

s) retea publica de telecomunicatii - infrastructura publica de telecomunicatii care permite transportul semnalelor intre diferite puncte terminale de retea, prin cablu, microunde, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

t) punct terminal de retea - ansamblul conexiunilor fizice si specificatiile de acces tehnice aferente, care fac parte din reteaua publica de telecomunicatii si care sunt necesare pentru a asigura accesul in aceasta retea si pentru realizarea eficienta a comunicarii;

u) servicii de telecomunicatii - servicii care constau, in totalitate sau in parte, in transmiterea si directionarea de semnale prin reteaua publica de telecomunicatii, prin procedee de telecomunicatii, cu exceptia radiodifuziunii si televiziunii;

v) servicii publice de telecomunicatii - servicii de telecomunicatii a caror prestare este incredintata de autoritatile publice competente, in mod explicit si specific, uneia sau mai multor persoane juridice care desfasoara activitatile relevante prevazute la art. 6 alin. (1) lit. f);

w) cai de atac - contestatiile sau actiunile in justitie impotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale si prin care se solicita:

(i) suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de catre autoritatea contractanta;

(ii) plata de despagubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractanta.

Lit. b) si f) ale art. 3 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002.

Lit. f^1 si g^1 - g^3) ale art. 3 au fost introduse de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002.

Lit. f^1) a art. 3 a fost abrogata de art. II din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.

Lit. f^1) a art. 3 a fost introdusa de pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 12 mai 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005.


SECTIUNEA a 3-a

Domeniu de aplicare


ART. 4

(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica pentru atribuirea oricarui contract de achizitie publica.

(2) Oricare autoritate contractanta care finanteaza contracte de achizitie publica, ce se atribuie de catre o alta persoana juridica, are obligatia de a impune, prin contractul de finantare, aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta pentru atribuirea contractului respectiv.

(3) Abrogat.

(4) In cazul in care concesionarul nu este autoritate contractanta, acesta are obligatia de a respecta cel putin prevederile referitoare la publicarea anunturilor de participare si de atribuire a contractului de achizitie publica, precum si cele referitoare la datele limita pentru primirea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertelor atunci cand atribuie contracte de lucrari catre terte

parti in scopul indeplinirii obligatiilor rezultate din contractul de concesiune.

Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;

Alin.(3) al art. 4 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004


ART. 5

(1) Este autoritate contractanta, in sensul prezentei ordonante de urgenta:

a) oricare autoritate publica, astfel cum este definita aceasta in Constitutia Romaniei, inclusiv autoritatea judecatoreasca;

b) oricare institutie publica, de interes general sau local, autonoma ori aflata in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice;

c) oricare persoana juridica, alta decat cele prevazute la lit. a) sau b), care a fost infiintata pentru a desfasura activitati de interes public fara caracter comercial sau industrial si care se afla cel putin in una dintre urmatoarele situatii:

- este finantata din fonduri publice;

- se afla in subordinea sau sub controlul unei autoritati ori institutii publice;

- in componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o autoritate sau o institutie publica;

d) oricare persoana juridica ce desfasoara activitati relevante in unul dintre sectoarele de utilitati publice - apa, energie, transporturi si telecomunicatii - si care se afla, direct sau indirect, sub influenta dominanta a uneia dintre persoanele juridice prevazute la lit. a), b) sau c) ori care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru desfasurarea unor astfel de activitati.

(2) Este autoritate contractanta si asociatia contractanta; in acest caz, prin conventie civila partile desemneaza din randul lor acea persoana juridica ce le reprezinta, in calitate de achizitor unic, in raporturile cu orice furnizor, executant sau prestator.

(3) Prin hotarare a Guvernului se pot stabili si alte persoane juridice care au obligatia de a efectua achizitii publice potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, in cazul in care activitatea acestora se desfasoara pe piete in care concurenta este exclusa prin efectul unui act normativ sau administrativ ori datorita existentei unei pozitii de monopol.

Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;


ART. 6

(1) In sensul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) sunt considerate activitati relevante urmatoarele:

a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul publicului, activitati in domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabila, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica si apa calda, precum si furnizarea de apa potabila, de energie electrica, de combustibili gazosi sau de energie termica si de apa calda catre aceste

retele;

b) evacuarea sau tratarea apelor uzate;

c) exploatarea unui areal geografic in scopul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi;

d) exploatarea unui areal geografic in scopul punerii la dispozitie transportatorilor care opereaza pe cai aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de retea de transport;

e) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele de transport destinate sa asigure prestarea de servicii in beneficiul publicului, in domeniul transportului pe calea ferata si transportului terestru de calatori, programate;

f) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele publice de telecomunicatii ori asigurarea, in beneficiul publicului, a unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii.

(2) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. a) nu sunt considerate ca fiind actitivati relevante daca:

a) in cazul apei potabile si energiei electrice:

- productia de apa potabila sau de energie electrica este destinata desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute la alin. (1);

- alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizata retelei nu a depasit 30% din productia totala de apa potabila sau energie electrica, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs;

b) in cazul combustibililor gazosi, energiei termice si apei calde:

- productia de combustibili gazosi sau de energie termica si apa calda este consecinta inevitabila a desfasurarii unei alte activitati decat cele prevazute la alin. (1);

- alimentarea retelei publice este facuta numai in scopul de a exploata in mod economic aceasta productie, iar cifra de afaceri rezultata din alimentarea retelei nu a depasit 20% din cifra de afaceri totala realizata, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.

(3) Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerata activitate relevanta in cazul in care si alte persoane juridice au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii, in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii.

(4) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta in cazul achizitiei de produse, servicii sau lucrari destinate in mod exclusiv prestarii unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii, in cazul in care si alte persoane juridice au dreptul sa presteze servicii de telecomunicatii similare, in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii.

Lit. d) a alin. (1) al art. 6 a fost modificata de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;


ART. 7

(1) O autoritate contractanta din domeniul apararii nationale, ordinii publice, sigurantei si securitatii nationale are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia cazului in care achizitioneaza produse si servicii in legatura cu productia sau comertul de arme, munitie si sisteme de armament pentru razboi sau a cazului in care atribuirea contractului de servicii

sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informatii contrare intereselor de aparare si securitate a tarii.

(2) Lista cuprinzand produsele si serviciile la care se face referire la alin. (1), precum si procedurile pentru atribuirea unor astfel de contracte se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

ART. 8

(1) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand atribuie contracte de achizitie publica, daca:

a) contractul are caracter secret sau indeplinirea sa implica masuri speciale de securitate, in concordanta cu prevederile legale referitoare la apararea nationala, ordinea publica, siguranta si securitatea nationala;

b) procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica sunt stabilite ca urmare a:

- unui tratat sau a unui acord international ce vizeaza implementarea ori exploatarea unui proiect, in comun cu unul sau mai multi parteneri straini;

- unui tratat, acord international sau a altor asemenea documente referitoare la stationarea de trupe;

- aplicarii unei proceduri specifice unor organisme financiare internationale sau altor donatori/creditori;

c) contractul este contract de servicii si se atribuie unei persoane juridice care este ea insasi autoritate contractanta si care presteaza aceste servicii in baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale;

d) contractul are ca obiect cumpararea apei de suprafata sau din subteran in scopul desfasurarii de activitati in domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabila;

e) contractul are ca obiect cumpararea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alti combustibili in scopul desfasurarii de activitati in domeniul prospectarii sau extractiei de petrol brut, de gaze naturale, carbuni sau de alti combustibili solizi;

f) contractul are ca obiect:

- cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/cladiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora; atribuirea contractelor pentru achizitia serviciilor de intermediere financiara, care se incheie, indiferent de forma, in legatura cu contractul de cumparare sau de inchiriere, se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta;

- cumpararea, dezvoltarea, producerea sau coproducerea de programe de catre organizatiile de radiodifuziune si/sau televiziune; achizitia de timpi de emisie se realizeaza prin atribuirea unui contract similar cu cel de servicii de publicitate;

- prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex si intretinere a retelei, de radioficare si de comunicatii prin satelit;

- prestarea de servicii de arbitrare si conciliere;

- prestarea de servicii de intermediere financiara in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, precum si prestarea de servicii de catre Banca Nationala a Romaniei;

- angajarea de forta de munca, respectiv incheierea de contracte de munca;

- prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare, remunerate integral de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt necesare autoritatii contractante in propriul beneficiu.

In oricare dintre cazurile prevazute in cadrul prezentului alineat autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica pe baza respectarii unor criterii de natura economica si, in masura in care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei.

(2) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand achizitioneaza:

a) servicii hoteluri si restaurante;

b) servicii de transport pe calea ferata;

c) servicii de transport pe apa;

d) servicii anexe si auxiliare transportului;

e) servicii juridice;

f) servicii de selectie si plasare a fortei de munca;

g) servicii de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor;

h) servicii de invatamant;

i) servicii de sanatate si asistenta sociala;

j) servicii recreative, culturale si sportive.

In oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica pe baza respectarii principiilor prevazute la art. 2, precum si a prevederilor art. 37 referitoare la specificatiile tehnice si ale art. 78 referitoare la dosarul achizitiei publice si la monitorizarea sistemului achizitiilor publice.

(3) Autoritatile contractante prevazute la art. 5 alin. (1) lit.

d) nu au obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand achizitioneaza produse in scopul de a le revinde sau de a le inchiria si nu beneficiaza de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmeaza sa le vanda sau sa le inchirieze, oricare alte persoane juridice avand si ele dreptul de a vinde sau de a inchiria produse similare in aceleasi

conditii ca si autoritatea contractanta.

(4) Autoritatile contractante prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d) nu au obligatia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci cand achizitioneaza:

a) produse, lucrari sau servicii destinate altor scopuri decat desfasurarii de activitati relevante;

b) produse, lucrari sau servicii destinate desfasurarii unor activitati relevante in alta tara decat Romania, in conditiile in care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizica a unei retele sau a unui areal geografic din Romania.

(5) Prin exceptie de la alin.

(4), prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica in cazul atribuirii unui contract de achizitie publica sau organizarii unui concurs de solutii de catre o persoana juridica ce desfasoara activitati in domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabila, daca respectivul contract este in legatura cu prestarea de servicii de imbunatatiri funciare si irigatii sau cu proiecte

privind lucrari de constructii hidrotehnice, dar numai in cazul in care volumul de apa, destinat pentru aprovizionarea cu apa potabila, reprezinta mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispozitie de instalatiile de irigare, de drenaj sau de proiectele cu caracter hidrotehnic respective.

(6) Autoritatea contractanta are dreptul de a cumpara direct, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, fara a avea obligatia de a aplica procedurile prevazute la art. 9, in cazul in care achizitioneaza produse, lucrari sau servicii a caror valoare, fara T.V.A., cumulata pe parcursul unui an, nu depaseste echivalentul in lei a 2.000 euro.

Art. 8 a fost modificata de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002.

A doua liniuta a literei f), alin. (1), art. 8 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 12 mai 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005.CAP. 2

Proceduri pentru atribuirea contractului de achizitie publica


ART. 9

(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achizitie publica:

a) licitatie deschisa, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta;

b) licitatie restransa, respectiv procedura care se desfasoara in doua etape distincte si prin care numai candidatii selectati de catre autoritatea contractanta in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte;

c) negociere, care poate fi:

- negociere competitiva, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale, exclusiv pretul, cu mai multi furnizori, executanti sau prestatori;

- negociere cu o singura sursa, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu un singur furnizor, executant sau prestator;

d) cererea de oferta, respectiv procedura simplificata, prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori.

(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura care permite acesteia sa achizitioneze, in special in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de

premii concurentului/concurentilor castigator/castigatori. Concursul de solutii poate fi o procedura independenta sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii. Proiectele/planurile depuse de catre concurenti trebuie sa ramana anonime pana la finalizarea evaluarii acestora de catre juriul constituit.

Lit. d) a alin. (1) si alin. (2) ale art. 9 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;


ART. 10

Contractele de achizitie publica se atribuie de regula prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau restransa.

ART. 11

(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva numai in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand, in urma aplicarii unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa nu a fost primita nici o oferta sau nici o oferta corespunzatoare si numai daca autoritatea contractanta, dupa consultarea si negocierea cu furnizorii, executantii sau prestatorii, nu modifica substantial cerintele prevazute initial in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

b) in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa dobandeasca servicii sau lucrari care nu permit o estimare initiala a valorii contractului de achizitie publica datorita naturii serviciilor sau lucrarilor respective ori datorita riscurilor pe care le implica prestarea sau executia acestora;

c) atunci cand serviciile pe care autoritatea contractanta isi propune sa le dobandeasca sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin licitatie deschisa sau restransa;

d) atunci cand autoritatea contractanta achizitioneaza produse care urmeaza sa fie fabricate sau lucrari ce urmeaza sa fie executate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice si numai daca autoritatea contractanta nu urmareste asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii

tehnologice;

e) atunci cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de servicii unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv si numai daca autoritatea contractanta transmite invitatie de participare tuturor concurentilor castigatori ai concursului respectiv.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice au dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva, fara restrictii, in cazul in care finantarea contractului de achizitie publica nu implica utilizarea de fonduri publice.

Lit. e) a alin. (1) al art. 11 a fost modificata de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;


ART. 12

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singura sursa numai in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand produsele, lucrarile sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur contractant, din motive de natura tehnica, artistica sau din motive legate de protectia unui drept de exclusivitate asupra acestora;

b) atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze, in mod aditional, produse destinate inlocuirii partiale, suplimentarii sau extinderii echipamentelor, instalatiilor sau altor dotari achizitionate anterior de la un anumit furnizor si constata ca aceste produse nu se pot achizitiona decat de la acelasi furnizor, in vederea evitarii incompatibilitatii sau dificultatilor tehnice

sporite de operare si intretinere pe care le implica achizitionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achizitionate. Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval, de regula, nu mai mare de 3 ani de la atribuirea contractului de achizitie publica initial;

c) atunci cand autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze servicii suplimentare sau lucrari suplimentare, care, desi nu au fost incluse in contractul de servicii, respectiv in contractul de lucrari, atribuit anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situatii neprevazute, necesare pentru finalizarea contractului in cauza si numai daca se respecta, in mod cumulativ,

urmatoarele conditii:

- atribuirea sa fie facuta aceluiasi contractant;

- serviciile/lucrarile suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic si economic, de contractul initial, intrucat altfel ar aduce prejudicii majore autoritatii contractante sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;

- valoarea estimata a noului contract nu trebuie sa depaseasca 50% din valoarea actualizata a contractului de servicii, respectiv de lucrari, atribuit initial;

d) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de servicii sau de lucrari, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi servicii, respectiv noi lucrari, care sunt similare serviciilor sau lucrarilor achizitionate prin contractul atribuit initial, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

- noile servicii sau lucrari sunt in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului initial, iar aceasta atribuire s-a realizat prin procedura de licitatie deschisa sau prin procedura de licitatie restransa;

- in anuntul de participare pentru atribuirea contractului initial de servicii sau de lucrari s-a precizat ca pentru achizitionarea ulterioara de servicii similare, respectiv de lucrari similare, se va putea aplica procedura de negociere cu o singura sursa;

- valoarea estimata a contractului initial de servicii sau de lucrari s-a determinat inclusiv prin luarea in calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrarilor similare ce se vor achizitiona ulterior;

- autoritatea contractanta achizitioneaza astfel de servicii sau de lucrari intr-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului initial;

e) atunci cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de servicii concurentului castigator al concursului respectiv;

f) atunci cand o autoritate contractanta care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice achizitioneaza produse cotate si tranzactionate la burse de marfuri recunoscute oficial;

g) atunci cand o autoritate contractanta care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice beneficiaza de posibilitatea valorificarii unei oportunitati de scurta durata, extrem de avantajoase, si in urma careia poate cumpara produse la un pret considerabil mai scazut decat cel practicat pe piata, pentru produse de acelasi nivel tehnic si calitativ;

h) in situatie de forta majora, respectiv stare de necesitate ori altele asemenea sau in orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevazute si ale caror circumstante, sub nici o forma, nu se datoreaza vreunei actiuni a autoritatii contractante, dar numai pentru achizitionarea produselor, serviciilor, lucrarilor necesare pentru a face fata situatiei de extrema urgenta, intr-o

perioada imediata, perioada care nu poate depasi durata normala de aplicare a procedurilor de licitatie deschisa sau de licitatie restransa.

Lit. b), e) si h) ale art. 12 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;


ART. 13

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferta numai in cazul in care valoarea estimata, fara T.V.A., a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei a urmatoarelor praguri:

a) pentru contractul de furnizare: 40.000 euro;

b) pentru contractul de servicii: 40.000 euro;

c) pentru contractul de lucrari: 100.000 euro.

ART. 14

Indiferent de procedura aplicata, autoritatea contractanta are obligatia sa asigure respectarea principiilor liberei concurente, transparentei, tratamentului egal si confidentialitatii in relatia cu furnizorii, executantii sau prestatorii interesati sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

ART. 15

(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea contractului de achizitie publica prin luarea in considerare a duratei contractului si a tuturor costurilor implicate pentru indeplinirea acestuia. Regulile care urmeaza sa fie aplicate pentru estimarea valorii contractului de achizitie publica se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica, in scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau restransa.


CAP. 3

Transparenta si publicitate


SECTIUNEA 1

Anuntul de intentie, anuntul de participare si anuntul de atribuire a contractului de achizitie publica


ART. 16

(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a face cunoscuta in mod public intentia de a efectua achizitii publice, scop in care trebuie sa transmita spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de intentie.

(2) Anuntul de intentie se va publica in mod separat pentru produse, lucrari si servicii, in cel mult 30 de zile de la data aprobarii bugetului propriu al autoritatii contractante.

(3) Anuntul de intentie trebuie sa cuprinda cel putin toate contractele de achizitie publica previzionate sa fie atribuite pana la sfarsitul anului bugetar si a caror valoare estimata, fara T.V.A., este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro. Pentru contracte a caror valoare estimata, fara T.V.A., este mai mica decat echivalentul in lei a 750.

000 euro, publicarea anuntului de intentie este optionala.

(4) Publicarea anuntului prevazut la alin. (1) nu creeaza autoritatii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.

(5) Autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice fac exceptie de la prevederile alin. (2), in sensul ca acestea au dreptul sa transmita spre publicare anuntul de intentie oricand pe parcursul anului.

ART. 17

(1) Autoritatea contractanta are obligatia sa transmita spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de participare, in toate cazurile in care aplica una dintre procedurile prin licitatie deschisa, restransa sau prin negociere competitiva, precum si in cazul in care intentioneaza sa organizeze un concurs de solutii.

(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare la concursul de solutii daca acesta este urmat de atribuirea unui contract de servicii unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv.

(3) Autoritatea contractanta are dreptul, in scopul asigurarii unei transparente maxime, de a face cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare locale, nationale sau internationale, dar numai dupa publicarea anuntului respectiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.

Anuntul de participare publicat si in alte mijloace de informare locale, nationale sau internationale trebuie sa mentioneze numarul si data aparitiei Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice in care s-a publicat anuntul de participare si nu trebuie sa contina alte informatii decat cele publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractanta nu are obligatia, atunci cand aplica procedura prin negociere competitiva, de a transmite spre publicare un anunt de participare in oricare dintre urmatoarele cazuri:

a) atunci cand, in urma aplicarii unei proceduri prin licitatie deschisa sau restransa, nu a fost prezentata nici o oferta;

b) atunci cand, in urma aplicarii unei proceduri prin licitatie deschisa sau restransa, au fost respinse toate ofertele prezentate si numai daca autoritatea contractanta transmite invitatie de participare cel putin tuturor ofertantilor care au fost calificati in cadrul procedurii initiale;

c) atunci cand, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie sa atribuie contractul de servicii unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv;

d) atunci cand autoritatea contractanta achizitioneaza produse ce urmeaza sa fie fabricate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice si numai daca autoritatea contractanta nu urmareste asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice.

Alin. (2), (3) si lit. c), d) ale alin. (4) de la art. 17 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;


ART. 18

(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de atribuire a contractului de achizitie publica, nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului de achizitie publica.

(2) Autoritatea contractanta care a organizat un concurs de solutii are obligatia de a transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt privind rezultatul concursului respectiv nu mai tarziu de 30 de zile de la data deciziei juriului.

(3) In cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta autoritatea contractanta nu are obligatia de a respecta prevederile alin. (1).

ART. 19(MODIFICAT DE LEGE 237/2005)

(1) Regia Autonoma "Monitorul Oficial" are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, in termen de cel mult 12 zile de la data inregistrarii acestora, anunturile prevazute la art. 16, 17 si 18.

(2) In cazul in care, din motive de urgenta, autoritatea contractanta accelereaza aplicarea procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) Regia Autonoma "Monitorul Oficial" are obligatia de a publica anuntul de participare in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii acestuia.

(3) Continutul anunturilor prevazute la art. 16, 17 si 18, precum si al invitatiei de participare se stabileste prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.


SECTIUNEA 1^1

Transparenta contractelor de publicitate media

Sectiunea 1^1 a Cap. III a fost introdusa de pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 12 mai 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005.


ART. 19^1(MODIFICAT DE LEGE 237/2005)

(1) Pentru toate procedurile avand ca obiect atribuirea contractelor de publicitate cu valoare mai mare de 2.000 euro, autoritatea contractanta are obligatia de a publica invitatia de participare, anuntul de participare sau un anunt referitor la procedura pe pagina de Internet proprie si in sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro.

(2) In situatia in care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic, anunturile sau invitatia prevazute la alin. (1) vor contine criteriile de evaluare si algoritmul de calcul, intocmite in conformitate cu principiile prevazute la art. 2.

(3) Anunturile sau invitatia prevazute la alin. (1) vor fi insotite de un referat de oportunitate prin care se justifica ratiunea achizitiei de publicitate, impactul urmarit si se precizeaza un set de criterii de evaluare a rezultatului obtinut.

(4) Autoritatea contractanta are obligatia de a publica in sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa prevazuta la alin. (1), un anunt de atribuire a contractului de publicitate media prevazut la alin. (1), nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului de publicitate media.

(5) Autoritatea contractanta are obligatia de a publica in sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa prevazuta la alin. (1), un raport de evaluare a impactului achizitiei de publicitate, nu mai tarziu de 120 de zile de la data finalizarii contractului de publicitate media.

(6) Sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet la adresa prevazuta la alin. (1), este operat de catre Agentia pentru Strategii Guvernamentale, in scopul facilitarii transparentei, corectitudinii si eficientei in domeniul achizitiilor publice de publicitate.*)

(7) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de publicitate media in mai multe contracte distincte de valoare mai mica, in scopul de a evita aplicarea procedurilor de transparenta prevazute la alin. (1)-(6).

(8) Aplicarea prevederilor prezentului articol nu exonereaza autoritatea contractanta de respectarea procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

*) Art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 12 mai 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005 prevede:

"(1) Sistemul informatic de utilitate publica prevazut la art. 19^1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 devine operational in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Pana la operationalizarea sistemului informatic de utilitate publica prevazut la alin. (1), autoritatile contractante au obligatia de a respecta procedura de transparenta prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta prin publicare pe pagina de Internet proprie."SECTIUNEA a 2-a

Date limita pentru primirea scrisorii de interes si pentru depunerea ofertelor


ART. 20

(1) In cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru depunerea ofertelor.

(2) In cazul atribuirii contractelor de furnizare si de servicii, a caror valoare estimata, fara T.V.A., este mai mare decat echivalentul in lei a 100.000 euro, precum si in cazul contractelor de lucrari, a caror valoare estimata fara T.V.A. este mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.

000 euro, data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu trebuie sa fie mai devreme de 52 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin.

(2), in cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixata pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie sa fie mai mica de 36 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii

publice.

In cazuri exceptionale autoritatea contractanta are dreptul de a reduce perioada fixata pentru depunerea ofertelor pana la 26 de zile, dar are obligatia de a prelungi aceasta perioada pana la 36 de zile, daca cel putin unul dintre potentialii ofertanti care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei solicita

acest lucru.

(4) Prevederea alin. (3) este aplicabila numai in cazul in care anuntul de intentie a fost transmis de autoritatea contractanta, spre publicare, cu cel mult 12 luni si cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii, spre publicare, a anuntului de participare.

(5) In cazul atribuirii contractelor de furnizare si de servicii, a caror valoare estimata fara T.V.A. este egala sau mai mica decat echivalentul in lei a 100.000 euro, precum si in cazul contractelor de lucrari, a caror valoare estimata fara T.V.A. este egala sau mai mica decat echivalentul in lei a 1.000.

000 euro, data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu trebuie sa fie mai devreme de 10 zile de la data publicarii anuntului de participare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.

Alin. (2), (3) si (4) ale art. 20 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;

Alin. (5) al art. 20 a fost introdus de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;


ART. 21

(1) In cazul aplicarii primei etape a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita de primire a documentelor de calificare, insotite de scrisoarea de interes prin care se manifesta intentia candidatului de a participa la procedura.

(2) Data limita stabilita de autoritatea contractanta nu trebuie sa fie mai devreme de 37 de zile de la data transmiterii spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de participare.

(3) Autoritatile contractante care desfasoara activitati relevante in sectoarele de utilitati publice au dreptul de a reduce aceasta perioada la 26 de zile de la data transmiterii spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de participare.

(4) Autoritatea contractanta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva si anume de a reduce numarul de zile prevazut la alin. (2), dar nu la mai putin de 15 zile si numai in situatia in care, din motive de urgenta, respectarea numarului de zile prevazut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autoritatii contractante.

In acest caz autoritatea contractanta are obligatia de a include in anuntul de participare motivele aplicarii accelerate a procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva.

Alin. (2) si (3) ale art. 21 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;


ART. 22

(1) In etapa finala a procedurii de licitatie restransa sau negociere competitiva autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in invitatia de participare adresata candidatilor selectati data limita pentru depunerea ofertelor.

(2) Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu trebuie sa fie mai devreme de:

a) 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa;

b) 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, in cazul aplicarii procedurii de negociere competitiva.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a), in cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixata pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie sa fie mai mica de 26 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta.

(4) Prevederea alin. (3) este aplicabila numai in cazul in care anuntul de intentie a fost transmis de catre autoritatea contractanta, spre publicare, cu cel mult 12 luni si cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.

(5) In cazul in care, din motive de urgenta, respectarea numarului de zile prevazut la alin. (2) lit. a) ar cauza prejudicii autoritatii contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva prin reducerea numarului de zile, dar nu la mai putin de 10 zile.

Alin. (1), (3), (4) si (5) ale art. 22 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;ART. 23

In cazul aplicarii procedurii de cerere de oferta autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul si in invitatia de participare data limita pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie sa fie mai devreme de:

a) 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, in cazul atribuirii contractelor de lucrari;

b) 5 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, in cazul atribuirii contractelor de furnizare sau de servicii.

Art. 23 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;


ART. 24

(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili in mod adecvat perioada fixata pentru data limita a depunerii ofertelor prin extinderea perioadelor minime prevazute la art.

20, 22 si 23, daca, datorita volumului si complexitatii lor, nu pot fi elaborate si depuse oferte in timp util sau daca oferta nu poate fi elaborata si depusa decat fie dupa vizitarea amplasamentelor, fie dupa consultarea la fata locului a documentelor-anexa la caietul de sarcini.

(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi perioada stabilita prin data limita pentru depunerea ofertei.

In acest caz autoritatea contractanta are obligatia de a comunica noua data de depunere, in scris, cu cel putin 6 zile inainte de data limita stabilita initial, tuturor furnizorilor, executantilor sau prestatorilor care au obtinut, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.


CAP. 4

Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica


SECTIUNEA 1

Reguli generale


ART. 25

Orice furnizor, executant sau prestator, roman sau strain, persoana fizica sau juridica, are dreptul de a participa, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica; furnizorul, executantul sau prestatorul strain beneficiaza in Romania de acelasi regim privind participarea de care beneficiaza si furnizorul, executantul sau

prestatorul roman in tara in care furnizorul, executantul sau prestatorul strain este rezident.

ART. 26

(1) In cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa numarul de furnizori, de executanti sau de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat.

(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura de licitatie deschisa in cazul in care numarul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2.

(3) In cazul in care, in urma repetarii procedurii, numarul de furnizori, executanti sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2, autoritatea contractanta are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului care a depus oferta, fie de a repeta procedura.

(4) Abrogat.

Alin. (4) a art. 26 a fost abrogat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;


ART. 27

(1) In cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva cu anunt de participare orice furnizor, executant sau prestator are dreptul de a participa la prima etapa de selectare.

(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili candidatii selectati numai dintre candidatii calificati. Atunci cand selecteaza candidatii autoritatea contractanta are obligatia de a aplica criterii referitoare numai la capacitatea tehnica si cea economico-financiara.

(3) Numarul de candidati selectati trebuie sa se incadreze intre limita minima si limita maxima a intervalului precizat in anuntul de participare sau sa fie egal cu numarul precizat in anuntul de participare. Acest numar trebuie stabilit astfel incat sa nu afecteze concurenta reala si trebuie sa fie:

a) nu mai mic de 5 si nici mai mare de 20 de candidati selectati, in cazul aplicarii procedurii prin licitatie restransa;

b) nu mai mic de 3 candidati selectati, in cazul aplicarii procedurii prin negociere competitiva, cu conditia sa existe un numar suficient de candidati corespunzatori.

(4) Autoritatea contractanta nu are obligatia de a repeta procedura de licitatie restransa sau de negociere competitiva in cazul in care primeste cel putin o oferta corespunzatoare din punct de vedere al tuturor cerintelor solicitate prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

Partea introductiva si lit. b) ale alin. (3) al art. 27 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;


ART. 28

(1) In cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta numarul de furnizori, executanti sau de prestatori, carora autoritatea contractanta trebuie sa le transmita invitatia de participare, este de cel putin 5, cu conditia sa existe un numar suficient de potentiali ofertanti.

Autoritatea contractanta are dreptul de a publica si un anunt privind aplicarea procedurii prin cerere de oferta intr-o publicatie de circulatie nationala.

(2) In cazul in care nu primeste cel putin doua oferte corespunzatoare autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura, prin transmiterea invitatiei de participare si catre alti furnizori, executanti sau prestatori de la care exista premisele obtinerii de oferta.

(2^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractanta nu are obligatia de a repeta procedura in cazul contractelor de publicitate media prevazute la art. 19^1 alin. (1), precum si in cazul in care a publicat si anuntul prevazut la alin. (1).

(3) In cazul in care, in urma repetarii procedurii, autoritatea contractanta primeste o singura oferta corespunzatoare, aceasta are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului respectiv, fie de a repeta procedura.

Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002.

Alin. (2^1) al art. 28 a fost introdus de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002.

Alin. (2^1) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 12 mai 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005.


ART. 29

(1) Autoritatea contractanta are obligatia de a face cunoscute furnizorilor, executantilor sau prestatorilor cel putin informatiile referitoare la:

a) documentele pe care acestia trebuie sa le prezinte, precum si orice alte modalitati care urmeaza sa fie utilizate in scopul verificarii eligibilitatii, inregistrarii, capacitatii tehnice si capacitatii economico-financiare a acestora;

b) numarul de candidati selectati care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele intre care se incadreaza acest numar, atunci cand aplica procedura prin licitatie restransa sau prin negociere competitiva.

(2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie precizate in anuntul de participare sau, dupa caz, in invitatia de participare, in functie de procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.


SECTIUNEA a 2-a

Eligibilitate, inregistrare, capacitate tehnica si capacitate economico-financiara


ART. 30

(1) Poate fi exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;

d) furnizeaza informatii false in documentele prezentate;

e) a comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publica, in masura in care autoritatea contractanta poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens.

(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita candidatilor/ofertantilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea in sensul prevederilor alin. (1).

In cazul candidatilor/ofertantilor, persoane fizice sau juridice straine, autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea eligibilitatii in tara in care candidatul/ofertantul este rezident.

Alin. (2) al art. 30 a fost introdus de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;


ART. 31

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita oricarui furnizor, executant sau prestator sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz.

ART. 32

(1) Ofertantul/candidatul are obligatia de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractanta, prin care dovedeste capacitatea tehnica si cea economicofinanciara, precum si de a permite verificarea de catre autoritatea contractanta a capacitatilor sale de productie si a sistemului de asigurare a calitatii, de realizare de studii si de cercetare-dezvoltare.

(2) In scopul verificarii capacitatii economico-financiare a candidatilor/ofertantilor autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora bilantul contabil sau un document similar cu bilantul contabil, considerat legal si edificator in tara in care ofertantul/candidatul este rezident.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita si alte documente care dovedesc capacitatea economico-financiara a candidatilor/ofertantilor, cum ar fi: scrisori de bonitate din partea bancilor, situatii privind cifra de afaceri globala, confirmarea detinerii unei/unor asigurari pentru diverse riscuri de natura profesionala, in masura in care acestea sunt relevante pentru indeplinirea

contractului de achizitie publica. In cazul in care, din motive temeinic motivate, candidatul/ofertantul nu are posibilitatea sa prezinte documentele solicitate de catre autoritatea contractanta, acesta poate sa isi demonstreze capacitatea economico-financiara si prin prezentarea altor documente, in masura in care autoritatea contractanta le considera suficient de edificatoare.

(3) In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare in scopul verificarii capacitatii tehnice a candidatilor/ofertantilor, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul si de cantitatea produselor ce urmeaza sa fie furnizate si in masura in care aceste documente sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:

a) informatii referitoare la experienta similara, concretizata prin indeplinirea unor contracte similare in ultimii 3 ani, informatii care vor contine date certificate privind beneficiarul, momen


 • 01 mai 2006


  Alte titluri din subsectiunea Publicitate publica
  OUG. 40 din 12.05.2005 privind alocarea contractelor de publicitate din fonmduri publice
  Ordinul ANRMAP din 29.03.2006 pentru aplicarea OUG 40 din 2005   tipareste    trimite unui prieten
 • Centrul pentru Jurnalism IndependentAmbasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti Acest proiect a fost realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti.

  Multumim Ministerului Justitiei din Romania si Oficiului National al Registrului Comertului - Recom Online pentru asistenta acordata.

  "Acest proiect este finantat, in parte, printr-un Grant al Ambasadei SUA la Bucuresti. Opiniile, concluziile, recomandarile, etc, din cadrul acestui proiect sunt ale autorilor, si nu reflecta in mod necesar pe cele ale Departamentului de Stat al SUA."

  Parteneri proiect
  Centrul pentru Jurnalism de InvestigatieHotNews.roAgentia de Monitorizare a Presei - Academia Catavencu


  Prima pagina · Index proprietari · Index jurnalisti · Tutorial · Legislatie · Statistici
  Galerie foto · Despre proiect · Contact · Inscrie-te!

  Aceasta baza de date a fost realizata in perioada octombrie 2005 - martie 2006 din surse ONRC, CNA, LexisNexis si reteaua CRJI
  Pentru orice modificare sau eroare va rugam sa ne sesizati la contact@mediaindex.ro © Copyright Centrul pentru Jurnalism Independent 2006
  Web design :: Direct DESiGN :: Internet Creative Solutions