Inapoi la prima pagina
 Cauta in site

 
 Cautare avansata
  Vineri, 21 sep 2018  Contactati-ne! 


 Search the Web

 
Publicitate publica


Ordinul ANRMAP din 29.03.2006 pentru aplicarea OUG 40 din 2005

ORDIN nr. 73 din 29 martie 2006

ORDIN nr. 73 din 29 martie 2006
--------------------------------------------------------------------------------
privind aplicarea dispozitiilor referitoare la contractul de publicitate media
EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE;
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 12 aprilie 2006;


--------------------------------------------------------------------------------


In baza Hotararii Guvernului nr. 895/2005 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

in aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2005,


presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emite prezentul ordin.


ART. 1

Se aproba structura, continutul si modul de utilizare ale modelelor specifice de anunturi, invitatii, referat de oportunitate si raport de evaluare a impactului pentru atribuirea contractului de publicitate media, prevazute in anexele care fac parte din prezentul ordin.

ART. 2

In sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au urmatoarele intelesuri:

a) tiraj mediu difuzat pe editie - media pe editie a exemplarelor pentru care se poate dovedi pe baza de acte ca au intrat in posesia utilizatorului final. Tirajul difuzat este compus din: abonamente, exemplare vandute cu bucata si exemplare gratuite;

b) abonamente - fiecare exemplar vandut care a fost livrat firmelor specializate in servirea abonamentelor sau care a fost achitat in avans direct la editor si a fost livrat abonatului de catre editor ori de catre un intermediar al acestuia;

c) exemplare vandute cu bucata - fiecare exemplar vandut prin metode diferite de cele pentru abonamente;

d) exemplare gratuite - fiecare exemplar al publicatiei, din difuzarea caruia editorul nu a obtinut incasari;

e) editie - totalitatea exemplarelor unei publicatii care pot fi evidentiate prin acelasi identificator imprimat pe ele, denumit numar de aparitie, si care se regaseste in toate actele necesare efectuarii auditului, inclusiv pentru reeditari si suplimentari de tiraj, indiferent de locul de tiparire;

f) costul pe punct de audienta - efortul financiar necesar pentru a obtine un punct de rating;

g) rating - unitate de masura a audientei pentru un program de televiziune sau radio.

ART. 3

Modelele specifice de anunturi, invitatii, referat de oportunitate, raport de evaluare a impactului pentru atribuirea contractului de publicitate media si dosarul achizitiei publice de servicii de publicitate media, cuprinse in anexele la prezentul ordin, sunt urmatoarele:

a) Referatul de oportunitate privind achizitia publica a serviciilor de publicitate media (anexa nr. 1);

b) Anuntul de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin "licitatie deschisa" (anexa nr. 2);

c) Anuntul de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin "licitatie restransa" (anexa nr. 3);

d) Anuntul de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin "negociere competitiva" (anexa nr. 4);

e) Invitatia de participare la procedura de atribuire a contractului de publicitate media prin "cerere de oferte" (anexa nr. 5);

f) Anuntul privind aplicarea procedurii de "negociere cu o singura sursa" pentru atribuirea contractului de publicitate media (anexa nr. 6);

g) Anuntul de atribuire a contractului de publicitate media prin "negociere cu o singura sursa" (anexa nr. 7);

h) Anuntul de atribuire a contractului de publicitate media prin "licitatie deschisa" (anexa nr. 8);

i) Anuntul de atribuire a contractului de publicitate media prin "licitatie restransa" (anexa nr. 9);

j) Anuntul de atribuire a contractului de publicitate media prin "negociere competitiva" (anexa nr. 10);

k) Anuntul de atribuire a contractului de publicitate media prin "cerere de oferta" (anexa nr. 11);

l) Raportul de evaluare a impactului achizitiei publice de servicii de publicitate media (anexa nr. 12);

m) Dosarul achizitiei publice de servicii de publicitate media (anexa nr. 13).

ART. 4

(1) In cazul contractelor de publicitate media, autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza urmatoarele criterii de calificare a ofertantilor in functie de natura mijlocului de comunicare:

a) pentru publicatii, tirajul mediu difuzat pe editie al ofertantului, aria de difuzare, profilul, publicul-tinta. In cazul tirajului mediu difuzat pe editie al ofertantului, acesta trebuie sa fie certificat pentru o perioada de minimum 3 luni din ultimul an calendaristic, de catre institutii autorizate, independente, de audit;

b) in cazul presei audio-TV, aria de acoperire si audienta certificate de o institutie specializata, profilul si publicul-tinta;

c) in cazul Internetului, profilul si publicul-tinta, numarul de accesari lunare.

(2) Exceptie privind criteriul "tiraj mediu", prevazut la alin. (1) lit. a), fac cazurile privind privatizarea, acolo unde intr-un judet nu exista nici un cotidian local care sa fie auditat.

Pentru a se publica un anunt intr-un astfel de cotidian reprezentantii legali vor prezenta o declaratie pe propria raspundere privind tirajul, insotita de documente financiar-contabile justificative privind tirajul inregistrat in ultimele 3 luni calendaristice.

ART. 5

In cazul aplicarii criteriului "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic", oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat prin aplicarea urmatorului algoritm de calcul, dupa caz:

a) in cazul presei scrise: P/T (unde P = pret pentru 1 cmp reclama, calculat la o singura aparitie, si T = tirajul mediu difuzat pe editie, certificat);

b) in cazul presei audio-TV: pretul pe punctul de audienta (CPP);

c) in cazul Internetului: pretul pe o mie de afisari.

Punctajul pentru fiecare oferta evaluata conform prevederilor alin. (1) se acorda dupa cum urmeaza:

a) pentru valoarea minima a factorului de evaluare se acorda 100 de puncte;

b) pentru o valoare a factorului de evaluare superioara celei prevazute la lit. a) punctajul se acorda astfel:

Pn = (valoarea min /valoarea n ) x 100

ART. 6

Contractele de publicitate media vor contine in mod obligatoriu si urmatoarele doua clauze contractuale:

a) "Partile contractante au obligatia sa asigure, inclusiv in timpul derularii contractului, accesul publicului cel putin la urmatoarele informatii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele aferente fiecarui beneficiar final si termenele de executare a prevederilor contractuale.";

b) "Accesul la informatiile de la lit. a) se realizeaza prin intermediul autoritatii contractante, care are obligatia de a detine informatii actualizate cu privire la derularea contractului."

ART. 7

Materialele publicate/utilizate vor mentiona in mod obligatoriu denumirea autoritatii/autoritatilor contractante.

ART. 8

Termenul pana la care autoritatea contractanta este obligata sa faca public anuntul privind aplicarea procedurii de negociere cu o singura sursa pentru atribuirea contractului de servicii de publicitate media este de cel putin 3 zile inainte de inceperea negocierilor.

ART. 9

Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Presedintele Autoritatii Nationale pentru

Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Alexandru Cojocaru


Bucuresti, 29 martie 2006.

Nr. 73.ANEXA 1REFERAT DE OPORTUNITATE
privind achizitia publica a serviciilor de publicitate media

[Autoritatea contractanta], cu sediul in ........................, judetul
..............., str. ...................... nr. ......, cod postal .......,
cod fiscal ............, telefon ............., fax ................, e-mail
................, pagina de Internet: ............................., doreste
achizitionarea urmatoarelor servicii de publicitate media: .................
Cod CPSA: ...............................................
Caracteristicile generale ale serviciilor dorite sunt urmatoarele: .......
..........................................................................
Context/premise:
- situatia actuala in care se gaseste autoritatea contractanta - specificul
activitatii, caracteristicile pietei pe care achizitioneaza, legislatia
aplicabila;
- strategia de comunicare si relatii publice.

Ratiunea achizitiei de publicitate:
- serviciile de publicitate media vizate;
- motivele pentru care se doreste achizitionarea acestor servicii;
- sursele de verificare a necesitatii achizitionarii acestor servicii;
- obiectivul vizat prin achizitia serviciilor de publicitate media;
- publicul-tinta vizat de serviciile de publicitate;
- materialele propuse a fi publicate.

Impactul urmarit:
- cum se va modifica situatia actuala ca urmare a publicitatii facute;
- rezultatele cantitative si cele calitative ale utilizarii serviciilor ce
urmeaza sa fie achizitionate;
- existenta/inexistenta unor posibilitati alternative de atingere a
impactului urmarit si justificarea optiunii facute.

Evaluarea rezultatului obtinut:
- sursele de verificare a modificarii situatiei initiale ca urmare a
publicitatii facute;
- criteriile de evaluare a rezultatului obtinut: cota de piata, cresterea
cifrei de afaceri, cresterea cunoasterii de catre cetateni a activitatii/
unei anumite actiuni a autoritatii contractante;
- indicatori de masurare a impactului prestarii serviciilor achizitionate.
Prezentul raport de oportunitate poate fi descarcat de pe pagina de
Internet proprie www...*) si din sistemul informatic de utilitate publica,
accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro.
____________
*) Se furnizeaza adresa completa a paginii de Internet proprii, adica cea
care conduce exact la locul in care se gasesc informatiile. Exemplu:
www.companiaxyz.ro/documentepublice/download/achizitie.doc.
ANEXA 2ANUNT DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de
publicitate media prin "licitatie deschisa"

Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect de activitate
corespunde cerintelor caietului de sarcini anexat sa depuna oferta in scopul
atribuirii contractului pentru prestarea urmatoarelor servicii:
..........................................................................
Cod CPSA: .......................................
Caracteristicile generale ale serviciilor:
..........................................................................
..........................................................................
1. Denumirea/numele: [autoritatea contractanta]
2. Codul unic de inregistrare ......
3. Adresa [se mentioneaza localitatea, judetul, strada si numarul, codul
postal] ..................
4. Telefon ...............................................................
5. Fax ...................................................................
6. E-mail ................................................................
7. Pagina de Internet ....................................................
8. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: licitatie
deschisa.
9. Sursa de finantare a contractului .....................................
10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
..........................................
11. Locul de prestare a serviciilor .......................................
12. Ofertantii pot depune oferta pentru o parte/doar pentru intreaga gama de
servicii solicitate.
13. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor ..................
14. Informatii si clarificari:
a) compartimentul de la care se poate obtine un exemplar din documentatia
de licitatie si modul de obtinere ..................................
b) caietul de sarcini anexat prezentei invitatii poate fi descarcat de
pe pagina de Internet proprie www .............................*); si
c) din sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet,
la adresa www.publicitatepublica.ro;
d) data limita pentru solicitarea clarificarilor ......................
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon ..................,
e-mail ....................., persoana de contact ..................
15. Data limita pentru depunerea ofertelor ................................
16. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele ......................
17. Limba de redactare a ofertei ..........................................
18. Persoanele care pot asista la dechiderea ofertelor ....................
19. Data, ora si locul deschiderii ofertelor ..............................
20. Garantiile ce trebuie furnizate de ofertanti ..........................
21. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la
prevederile care le reglementeaza .....................................
22. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de
ofertanti carora li s-a atribuit contractul de servicii [unde se cazul]
................................................................
23. Criteriile de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii
................................................................
24. Documentele ce urmeaza sa fie prezentate de ofertanti .................
25. Mentionarea prevederilor legale, reglementarilor sau dispozitiilor
administrative, in cazurile in care prestarea serviciilor este rezervata
unei anumite categorii profesionale ..............
26. Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele si
calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea
serviciului ................................
27. Termenul de valabilitate al ofertei ....................................
28. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
(in cazul aplicarii ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
tehnico-economic, se mentioneaza si algoritmul de calcul)
........................................................................
29. Interzicerea depunerii de oferte alternative [daca este cazul]
30. Ofertantii au obligatii de a numerota si a semna fiecare pagina a
ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate.
31. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii
tehnice ........................
32. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii
financiare ....................
33. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro .....................
34. Contestatiile se transmit/depun [sau, dupa caz], se solutioneaza la/de
catre compartimentul .................., aflat la sediul/filiala/etc.
din str. ................. nr. ......, camera ......., telefon ........,
fax ........, adresa de e-mail ............, persoana de contact .......
35. Actiunea in justitie se introduce la Sectia de contencios administrativ
a Tribunalului [se completeaza cu numele tribunalului in a carui arie de
competenta se afla sediul autoritatii contractante] ....................
36. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a
anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
.................................................................
37. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma
"Monitorul Oficial" ........
__________
*) Se furnizeaza adresa completa a paginii de Internet proprii, adica cea
care conduce exact la locul in care se gasesc informatiile.
Exemplu: www.companiaxyz.ro/documentepublice/download/achizitie.doc.
ANEXA 3ANUNT DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de
publicitate media prin "licitatie restransa"

Catre: [se completeaza numele candidatilor catre care se trimite anuntul]

Autoritatea contractanta invita candidatii selectati in cadrul primei etape
a procedurii de licitatie restransa, al caror obiect de activitate corespunde
cerintelor caietului de sarcini anexat, sa depuna oferta in scopul atribuirii
contractului pentru prestarea urmatoarelor servicii:
...........................................................................
Cod CPSA: ............................................

Caracteristicile generale ale serviciilor:
...........................................................................
...........................................................................
1. Denumirea/numele: [autoritatea contractanta]
2. Codul unic de inregistrare ......
3. Adresa [se mentioneaza localitatea, judetul, strada si numarul, codul
postal] ......
4. Telefon ..............................................
5. Fax ..................................................
6. E-mail ...............................................
7. Pagina de Internet ...................................
8. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: licitatie
restransa.
9. Sursa de finantare a contractului ......................................
10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte ......
11. Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile
acordat pentru transmiterea scrisorii de interes si pentru depunerea
ofertei [acolo unde este cazul] ........................................
12. Locul de prestare a serviciilor ........................................
13. Ofertantii pot depune oferta pentru o parte/doar pentru intreaga gama de
servicii solicitate.
14. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor ...................
15. Informatii:
a) compartimentul de la care se poate obtine un exemplar din documentatia
referitoare la calificarea si selectia candidatilor ....., persoana de
contact .............., telefon ...., e-mail ............;
b) caietul de sarcini anexat prezentei invitatii poate fi descarcat de pe
pagina de Internet proprie www.............................*) si din
sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet, la
adresa www.publicitatepublica.ro.
16. Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor de
calificare ...........
17. Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele de
calificare ..............
18. Limba de redactare a scrisorii de interes si a documentelor de calificare
.......................
19. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare ................
20. Numarul candidatilor care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele
intre care se incadreaza acest numar ....................................
21. Garantiile pentru participare ...........................................
22. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la
prevederile care le reglementeaza .......................................
23. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de
ofertanti carora li s-a atribuit contractul de servicii [unde este cazul]
..............................................................
24. Criteriile de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca fiecare
dintre candidati ...................
25. Documentele ce urmeaza sa fie prezentate de candidati ...................
26. Mentionarea prevederilor legale, reglementarilor sau dispozitiilor
administrative, in cazurile in care prestarea serviciilor ese rezervata
unei anumite categorii profesionale ...................
27. Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele si
calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea
serviciului ................................
28. Termenul de valabilitate al ofertei .....................................
29. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
(in cazul aplicarii ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
tehnico-economic, se mentioneaza si algoritmul de calcul) ...............
30. Interzicerea depunerii de oferte alternative [daca este cazul]
31. Ofertantii au obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei,
precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate
32. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii
tehnice ........................
33. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii
financiare ....................
34. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro .....................
35. Contestatiile se transmit/depun [sau, dupa caz], se solutioneaza la/de
catre compartimentul ................, aflat la sediul/filiala/etc. din
str. ............... nr. ......, camera ........, telefon ..........,
fax ...... adresa de e-mail .........., persoana de contact ............
36. Actiunea in justitie se introduce la Sectia de contencios administrativ
a Tribunalului [se completeaza cu numele tribunalului in a carui arie de
competenta se afla sediul autoritatii contractante] ....................
37. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a
anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
.............................................................
38. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma
"Monitorul Oficial" ...........
_________
*) Se furnizeaza adresa completa a paginii de Internet proprii, adica cea
care conduce exact la locul in care se gasesc informatiile.
Exemplu: www.companiaxyz.ro/documentepublice/download/achizitie.doc.
ANEXA 4ANUNT DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului de
publicitate media prin "negociere competitiva"

Catre [se completeaza numele candidatilor catre care se trimite anuntul]

Autoritatea contractanta invita candidatii al caror obiect de activitate
corespunde cerintelor caietului de sarcini anexat sa depuna oferta in scopul
atribuirii contractului pentru prestarea urmatoarelor servicii:
..........................................................................
Cod CPSA: ............................................
Caracteristicile generale ale serviciilor:
..........................................................................
..........................................................................
1. Denumirea/numele: [autoritatea contractanta]
2. Codul unic de inregistrare ............................................
3. Adresa [se mentioneaza localitatea, judetul, strada si numarul, codul
postal] .......
4. Telefon ...........................................
5. Fax ...............................................
6. E-mail ............................................
7. Pagina de Internet ................................
8. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: negociere
competitiva.
9. Justificarea utilizarii procedurii de negociere competitiva ............
10. Sursa de finantare a contractului ......................................
11. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
..........................................
12. Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numarului de zile
acordat pentru transmiterea scrisorii de interes [acolo unde este cazul]
13. Locul de prestare a serviciilor ........................................
14. Ofertantii pot depune oferta pentru o parte/doar pentru intreaga gama de
servicii solicitate.
15. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor ...................
16. Informatii si clarificari:
a) compartimentul de la care se poate obtine un exemplar din
documentatia referitoare la calificarea si selectia candidatilor ...,
persoana de contact .............., telefon ...., e-mail ...........;
b) caietul de sarcini anexat prezentei invitatii poate fi descarcat de
pe pagina de Internet proprie www..................*) si din sistemul
informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet, la adresa
www.publicitatepublica.ro.
17. Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes si a documentelor
de calificare ............
18. Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes si documentele
de calificare ............
19. Limba de redactare a scrisorii de interes si a documentelor de
calificare ........................
20. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare ...............
21. Numarul candidatilor care vor fi invitati sa depuna oferta sau limitele
intre care se incadreaza acest numar ...................................
22. Garantiile pentru participare ..........................................
23. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la
prevederile care le reglementeaza ......................................
24. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de
candidati carora li s-a atribuit contractul de servicii [unde este
cazul] ..............................................................
25. Criteriile de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca candidatii
................................
26. Documentele ce urmeaza sa fie prezentate de candidati ..................
27. Mentionarea prevederilor legale, reglementarilor sau dispozitiilor
administrative, in cazurile in care prestarea serviciilor este rezervata
unei anumite categorii profesionale ..............
28. Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele
si calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru
prestarea serviciului ................................
29. Termenul de valabilitate al ofertei ....................................
30. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
(in cazul aplicarii ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
tehnico-economic, se mentioneaza si algoritmul de calcul)
........................................................................
31. Interzicerea depunerii de oferte alternative [daca este cazul]
32. Ofertantii au obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei,
precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate.
33. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii
tehnice ........................
34. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii
financiare ....................
35. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro .....................
36. Contestatiile se transmit/depun [sau, dupa caz], se solutioneaza la/de
catre compartimentul .................., aflat la sediul/filiala/etc. din
str. .................. nr. ...., camera ....., telefon ...........,
fax ..........., adresa de e-mail ............, persoana de contact
..................
37. Actiunea in justitie se introduce la Sectia de contencios administrativ
a Tribunalului [se completeaza cu numele tribunalului in a carui arie de
competenta se afla sediul autoritatii contractante]
........................................................................
38. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a
anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
..........................................................
39. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma
"Monitorul Oficial" ...........
___________
*) Se furnizeaza adresa completa a paginii de Internet proprii, adica cea
care conduce exact la locul in care se gasesc informatiile.
Exemplu: www.companiaxyz.ro/documentepublice/download/achizitie.doc.
ANEXA 5INVITATIE DE PARTICIPARE
la procedura de atribuire a contractului
de publicitate media prin "cerere de oferte"

Catre [se completeaza numele ofertantilor catre care se trimite invitatia]

Autoritatea contractanta invita ofertantii al caror obiect de activitate
corespunde cerintelor caietului de sarcini anexat sa depuna oferta in scopul
atribuirii contractului pentru prestarea urmatoarelor servicii:
..........................................................................
Cod CPSA: ............................................
Caracteristicile generale ale serviciilor:
..........................................................................
..........................................................................
1. Denumirea/numele [autoritatea contractanta]
2. Codul unic de inregistrare .....
3. Adresa [se mentioneaza localitatea, judetul, strada si numarul, codul
postal] ....................
4. Telefon ................................................
5. Fax ....................................................
6. E-mail .................................................
7. Pagina de Internet .............................
8. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de
oferte
9. Sursa de finantare a contractului ......................................
10. Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
..........................................
11. Locul de prestare a serviciilor ........................................
12. Ofertantii pot depune oferta pentru o parte/doar pentru intreaga gama de
servicii solicitate
13. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor ...................
14. Informatii si clarificari:
a) compartimentul de la care se poate obtine un exemplar din
documentatie si modul de obtinere ..................................;
b) caietul de sarcini anexat prezentei invitatii poate fi descarcat de
pe pagina de Internet proprie www..................*) si din sistemul
informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet, la adresa
www.publicitatepublica.ro;
c) data limita pentru solicitarea clarificarilor ......................
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon ..................,
e-mail ................., persoana de contact ......................
15. Data limita pentru depunerea ofertelor ................................
16. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele ......................
17. Limba de redactare a ofertei ..........................................
18. Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor ...................
19. Data, ora si locul deschiderii ofertelor ..............................
20. Garantiile ce trebuie furnizate de ofertanti ..........................
21. Modalitatile principale de finantare si de plata si/sau referirile la
prevederile care le reglementeaza .....................................
22. Forma juridica in care trebuie sa se legalizeze asocierea grupului de
ofertanti carora li s-a atribuit contractul de servicii [unde este
cazul] .............................................................
23. Criteriile de calificare pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii
...................................
24. Documentele ce urmeaza sa fie prezentate de ofertanti .................
25. Mentionarea prevederilor legale, reglementarilor sau dispozitiilor
administrative, in cazurile in care prestarea serviciilor este
rezervata unei anumite categorii profesionale ..................
26. Precizarea daca persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele
si calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru
prestarea serviciului ...............................
27. Termenul de valabilitate al ofertei ...................................
28. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de
servicii [in cazul aplicarii ofertei celei mai avantajoase din punct de
vedere tehnico-economic se mentioneaza si algoritmul de calcul]
.......................................................................
29. Interzicerea depunerii de oferte alternative [daca este cazul]
30. Ofertantii au obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei,
precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate.
31. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii
tehnice .......................
32. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii
financiare .................
33. Data pentru care se determina echivalenta leu/euro ....................
34. Contestatiile se transmit/depun [sau, dupa caz], se solutioneaza la/de
catre compartimentul .................., aflat la sediul/filiala/etc.
din str. .......................... nr. ..........., camera .........,
telefon ......................, fax ....................., adresa de
e-mail ................., persoana de contact ....................... .
35. Actiunea in justitie se introduce la Sectia de contencios administrativ
a Tribunalului [se completeaza cu numele tribunalului in a carui arie
de competenta se afla sediul autoritatii contractante]
......................................................................
36. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a
anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
[daca este cazul] ..............................
37. Data transmiterii anuntului de participare catre Regia Autonoma
"Monitorul Oficial" [daca este cazul].................................
__________
*) Se furnizeaza adresa completa a paginii de Internet proprii, adica cea
care conduce exact la locul in care se gasesc informatiile.
Exemplu: www.companiaxyz.ro/documentepublice/download/achizitie.doc.
ANEXA 6ANUNT
privind aplicarea procedurii de "negociere cu o singura sursa"
pentru atribuirea contractului de publicitate media

Autoritatea contractanta cu sediul in ..............., judetul ...........,
str. ................ nr. ....., cod postal ........, cod fiscal ...........,
telefon .............., fax ............., e-mail .................,
pagina de Internet ............., anunta intentia de atribuire a contractului
prin procedura "negociere cu o singura sursa" pentru prestarea urmatoarelor
servicii de publicitate media avand ca obiect:
...........................................................................
Cod CPSA: ............................................
Caracteristicile generale ale serviciilor:
...........................................................................
...........................................................................
In vederea atribuirii contractului de achizitie a serviciilor de
publicitate mentionate, autoritatea contractanta a invitat la negociere
[numele ofertantului invitat la negociere] ......., cu sediul in .......,
judetul .........., str. ..................... nr. ....., cod postal .......,
cod fiscal ..........., telefon .............., fax .........., e-mail
...................., pagina de Internet .................... .
1. Sursa de finantare a contractului ......................................
2. Tipul contractului de servicii pentru care a fost solicitata oferta
...........................................
3. Locul de prestare a serviciilor este ...................................
4. Durata prestarii serviciilor este de ...................................
5. Ofertantul cu care se negociaza contractul indeplineste urmatoarele
conditii minime de calificare [daca este cazul]:
........................................................................
a) conditii de eligibilitate ...........................................
b) capacitatea tehnica .................................................
c) capacitatea economico-financiara ....................................
6. Ratiunea recurgerii la procedura de negociere cu o singura sursa
.....................................
7. Informatii suplimentare pot fi obtinute la compartimentul ..............
din cadrul autoritatii contractante, persoana de contact ..............,
telefon ................., e-mail .........................
8. Caietul de sarcini anexat prezentului anunt poate fi descarcat de pe
pagina de Internet proprie www ....................*) si din sistemul
informatic de utilitate publica, accesibil prin Internet, la adresa
www.publicitatepublica.ro.
___________
*) Se furnizeaza adresa completa a paginii de Internet proprii, adica cea
care conduce exact la locul in care se gasesc informatiile.
Exemplu: www.companiaxyz.ro/documentepublice/download/achizitie.doc.
ANEXA 7ANUNT DE ATRIBUIRE
a contractului de publicitate media prin "negociere cu o singura sursa"

Autoritatea contractanta anunta atribuirea contractului pentru prestarea
urmatoarelor servicii:
...........................................................................
...........................................................................
Cod CPSA: ............................................

Caracteristicile generale ale serviciilor:
...........................................................................
...........................................................................
1. Denumirea/numele [autoritatea contractanta]
2. Codul unic de inregistrare .............................................
3. Adresa [se mentioneaza localitatea, judetul, strada si numarul, codul
postal]
4. Telefon ....................................................
5. Fax ........................................................
6. E-mail .....................................................
7. Pagina de Internet .........................................
8. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: negociere
cu o singura sursa
9. Sursa de finantare a contractului ...................................
10. Tipul contractului de servicii pentru care a fost solicitata oferta
........................................
11. Data semnarii contractului de servicii ..............................
12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: obtinerea
avantajului maxim din punct de vedere tehnico-economic
- Modalitatea de evaluare a ofertei a fost urmatoarea .................... .
13. Denumirea/numele ofertantului caruia i s-a atribuit contractul
............................................
14. Adresa ofertantului caruia i s-a atribuit contractul [se mentioneaza
localitatea, judetul, strada si numarul acesteia, codul postal]
........................................................................
15. Pretul sau gama preturilor platite .....................................
16. Valoarea si partea din contractul de servicii ce urmeaza sa fie
subcontractata [unde este cazul] .......................................
17. Contractul de servicii poate fi descarcat de pe pagina de Internet
proprie www .............*) si din sistemul informatic de utilitate
publica, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro.
18. Informatii suplimentare despre procedura de atribuire a contractului pot
fi obtinute de la compartimentul ................ din cadrul autoritatii
contractante, persoana de contact ............, telefon ........,
e-mail ....................
19. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a
anuntului de participare sau mentionarea inexistentei unui astfel de
anunt [daca este cazul] .............................
20. Data transmiterii anuntului de atribuire catre Regia Autonoma "Monitorul
Oficial" [daca este cazul] .................
__________
*) Se furnizeaza adresa completa a paginii de Internet proprii, adica cea
care conduce exact la locul in care se gasesc informatiile.
Exemplu: www.companiaxyz.ro/documentepublice/download/achizitie.doc.
ANEXA 8ANUNT DE ATRIBUIRE
a contractului de publicitate media prin "licitatie deschisa"

Autoritatea contractanta anunta atribuirea contractului pentru prestarea
urmatoarelor servicii:
...........................................................................
Cod CPSA: ............................................

Caracteristicile generale ale serviciilor:
...........................................................................
...........................................................................
1. Denumirea/numele [autoritatea contractanta]
2. Codul unic de inregistrare ...........................
3. Adresa [se mentioneaza localitatea, judetul, strada si numarul, codul
postal]
4. Telefon .................................................
5. Fax .....................................................
6. E-mail ..................................................
7. Pagina de Internet ......................................
8. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: licitatie
deschisa
9. Sursa de finantare a contractului ...................................
10. Tipul contractului de servicii pentru care au fost solicitate oferte
......................................
11. Data semnarii contractului de servicii ..............................
12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
......................................................
13. Numarul ofertelor primite ...........................................
14. Denumirea/numele ofertantului castigator ............................
15. Adresa ofertantului castigator [se mentioneaza localitatea, judetul,
strada si numarul, codul postal] ....................................
16. Pretul sau gama preturilor platite ..................................
17. Valoarea si partea din contractul de servicii care urmeaza a fi
subcontractata [unde este cazul] .................................. .
18. Contractul de servicii poate fi descarcat de pe pagina de Internet
proprie www .........*) si din sistemul informatic de utilitate
publica, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro.
19. Informatii suplimentare despre procedura de atribuire a contractului
pot fi obtinute de la compartimentul ...............................
din cadrul autoritatii contractante, persoana de contact ............,
telefon ..................., e-mail ................................ .
20. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a
anuntului de participare sau mentionarea inexistentei unui astfel de
anunt ............................................................
21. Data transmiterii anuntului de atribuire catre Regia Autonoma "Monitorul
Oficial" ...............
___________
*) Se furnizeaza adresa completa a paginii de Internet proprii, adica cea
care conduce exact la locul in care se gasesc informatiile.
Exemplu: www.companiaxyz.ro/documentepublice/download/achizitie.doc.
ANEXA 9ANUNT DE ATRIBUIRE
a contractului de publicitate media prin "licitatie restransa"

Autoritatea contractanta anunta atribuirea contractului pentru prestarea
urmatoarelor servicii:
.............................................................................
Cod CPSA: ........................................
Caracteristicile generale ale serviciilor:
...........................................................................
...........................................................................
1. Denumirea/numele [autoritatea contractanta]
2. Codul unic de inregistrare ........................
3. Adresa [se mentioneaza localitatea, judetul, strada si numarul, codul
postal]
4. Telefon ..............................................
5. Fax ..................................................
6. E-mail ...............................................
7. Pagina de Internet ...................................
8. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: licitatie
restransa
9. Sursa de finantare a contractului ......................................
10. Tipul contractului de servicii pentru care au fost solicitate oferte
......................................
11. Data semnarii contractului de servicii .................................
12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
......................................................
13. Numarul ofertelor primite ..............................................
14. Denumirea/numele ofertantului castigator ...............................
15. Adresa ofertantului castigator [se mentioneaza localitatea, judetul,
strada si numarul, codul postal] .......................................
16. Pretul sau gama preturilor platite .....................................
17. Valoarea si partea din contractul de servicii care urmeaza sa fie .
subcontractata [unde este cazul] ..............................
18. Contractul de servicii poate fi descarcat de pe pagina de Internet
proprie www..........*) si din sistemul informatic de utilitate publica,
accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro.
19. Informatii suplimentare despre procedura de atribuire a contractului pot
fi obtinute de la compartimentul ..................... din cadrul
autoritatii contractante, persoana de contact .....................,
telefon .................., e-mail ........................
20. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a
anuntului de participare sau mentionarea inexistentei unui astfel de
anunt ..............................................................
21. Data transmiterii anuntului de atribuire catre Regia Autonoma "Monitorul
Oficial" .....................
__________
*) Se furnizeaza adresa completa a paginii de Internet proprii, adica cea
care conduce exact la locul in care se gasesc informatiile.
Exemplu: www.companiaxyz.ro/documentepublice/download/achizitie.doc.
ANEXA 10ANUNT DE ATRIBUIRE
a contractului de publicitate media prin "negociere competitiva"

Autoritatea contractanta anunta atribuirea contractului pentru prestarea
urmatoarelor servicii:
...........................................................................
Cod CPSA: ......................................
Caracteristicile generale ale serviciilor:
...........................................................................
...........................................................................
1. Denumirea/numele [autoritatea contractanta]
2. Codul unic de inregistrare ...........................
3. Adresa [se mentioneaza localitatea, judetul, strada si numarul, codul
postal]
4. Telefon ..................................................
5. Fax ......................................................
6. E-mail ...................................................
7. Pagina de Internet .......................................
8. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: negociere
competitiva
9. Sursa de finantare a contractului ......................................
10. Tipul contractului de servicii pentru care au fost solicitate oferte
......................................
11. Data semnarii contractului de servicii .................................
12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
13. Numarul ofertelor primite ..............................................
14. Denumirea/numele ofertantului castigator ...............................
15. Adresa ofertantului castigator [se mentioneaza localitatea, judetul,
strada si numarul, codul postal]
16. Pretul sau gama preturilor platite .....................................
17. Valoarea si partea din contractul de servicii care urmeaza sa fie
subcontractata [unde este cazul] ..................................... .
18. Contractul de servicii poate fi descarcat de pe pagina de Internet
proprie www..........................*) si din sistemul informatic de
utilitate publica, accesibil prin Internet, la adresa
www.publicitatepublica.ro.
19. Informatii suplimentare despre procedura de atribuire a contractului pot
fi obtinute de la compartimentul ................................. din
cadrul autoritatii contractante, persoana de contact ..................,
telefon ............................, e-mail ......................... .
20. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a
anuntului de participare sau mentionarea inexistentei unui astfel de
anunt ........................
21. Data transmiterii anuntului de atribuire catre Regia Autonoma "Monitorul
Oficial"..............................
__________
*) Se furnizeaza adresa completa a paginii de Internet proprii, adica cea
care conduce exact la locul in care se gasesc informatiile.
Exemplu: www.companiaxyz.ro/documentepublice/download/achizitie.doc.
ANEXA 11ANUNT DE ATRIBUIRE
a contractului de publicitate media prin "cerere de oferta"

Autoritatea contractanta anunta atribuirea contractului pentru prestarea
urmatoarelor servicii:
.............................................................................
Cod CPSA: ............................................
Caracteristicile generale ale serviciilor:
...........................................................................
...........................................................................
1. Denumirea/numele [autoritatea contractanta]
2. Codul unic de inregistrare
3. Adresa [se mentioneaza localitatea, judetul, strada si numarul acesteia,
codul postal]
4. Telefon ......................................................
5. Fax ..........................................................
6. E-mail .......................................................
7. Pagina de Internet ...........................................
8. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii: cerere de
oferta
9. Sursa de finantare a contractului ......................................
10. Tipul contractului de servicii pentru care au fost solicitate oferte
......................................
11. Data semnarii contractului de servicii .................................
12. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
......................................................
13. Numarul ofertelor primite .............................................
14. Denumirea/numele ofertantului castigator ...............................
15. Adresa ofertantului castigator [se mentioneaza localitatea, judetul,
strada si numarul, codul postal] .......................................
16. Pretul sau gama preturilor platite .....................................
17. Valoarea si partea din contractul de servicii care urmeaza sa fie
subcontractata [unde este cazul] ..................................... .
18. Contractul de servicii poate fi descarcat de pe pagina de Internet
proprie www...................*) si din sistemul informatic de utilitate
publica, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro.
19. Informatii suplimentare despre procedura de atribuire a contractului pot
fi obtinute de la compartimentul ........................... din cadrul
autoritatii contractante, persoana de contact ........................,
telefon ........................, e-mail ...................... .
20. Data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, a
anuntului de participare sau mentionarea inexistentei unui astfel de
anunt [daca este cazul] ................................
21. Data transmiterii anuntului de atribuire catre Regia Autonoma "Monitorul
Oficial" [daca este cazul] ..............................
___________
*) Se furnizeaza adresa completa a paginii de Internet proprii, adica cea.
care conduce exact la locul in care se gasesc informatiile.
Exemplu: www.companiaxyz.ro/documentepublice/download/achizitie.doc.
ANEXA 12RAPORT DE EVALUARE
a impactului achizitiei publice de servicii de publicitate media

[Autoritatea contractanta], cu sediul in .................................,
judetul ........................, str. ......................... nr. .......,
cod postal ..............., cod fiscal ............, telefon ...............,
fax ......................, e-mail ......................, pagina de Internet
..........................., a atribuit, ca urmare a derularii procedurii de
...................., contractul nr. ................ din data de ...........
de prestare a urmatoarelor servicii: .............................. cod CPSA:
.....................
catre [ofertant] ..........................................................
cu sediul in .................., judetul .............., str. ...............
nr. ......., cod postal ........, cod fiscal .........., telefon ...........,
fax ....................., e-mail ....................., pagina de Internet
............................................
Caracteristicile generale ale serviciilor prestate au fost urmatoarele:
.............................................................................
.............................................................................
Pretul pentru serviciile prestate a fost de: ..............................
Obiectivul urmarit pentru prestarea serviciilor de publicitate in media a
fost acela de: ............
Urmare a prestarii serviciilor de publicitate in media, obiectivul urmarit
a fost atins in proportie de .........%. Modalitatea de calcul a proportiei
in care a fost atins obiectivul este: ........................
Sursele de verificare a veridicitatii si corectitudinii acestei modalitati
de calcul sunt urmatoarele:
...........................................................................
Impactul preconizat al utilizarii serviciilor a fost de ...................
Impactul obtinut in urma utilizarii serviciilor este ......................
Indicatorii de masurare a impactului sunt .................................
Sursele de verificare care au stat la baza evaluarii impactului sunt
...........................................................................
Prezentul raport de evaluare a impactului poate fi descarcat de pe pagina de
Internet proprie www..............*) si din sistemul informatic de utilitate
publica, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro.
__________
*) Se furnizeaza adresa completa a paginii de Internet proprii, adica cea care
conduce exact la locul in care se gasesc informatiile.
Exemplu: www.companiaxyz.ro/documentepublice/download/achizitie.doc.
ANEXA 13DOSARUL
achizitiei publice de servicii de publicitate media

Dosarul achizitiei publice de servicii de publicitate media trebuie sa
cuprinda urmatoarele documente:
1. nota privind determinarea valorii estimate, fara TVA, a contractului de
achizitie publica;
2. anuntul de intentie, daca este cazul;
3. anuntul, invitatia de participare sau anuntul privind procedura, dupa
caz;
4. documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, inclusiv
clarificarile solicitate de furnizori/executanti/prestatori si
raspunsurile aferente transmise de autoritatea contractanta;
5. daca este cazul, nota justificativa privind aplicarea procedurii prin
negociere competitiva sau cu o singura sursa;
6. decizia de numire a comisiei de evaluare;
7. daca este cazul, listele cuprinzand denumirea/numele si adresele
candidatilor care participa la selectie si hotararea comisiei de
evaluare cu privire la rezultatul selectiei;
8. procesul-verbal intocmit cu ocazia deschiderii ofertelor;
9. lista cuprinzand denumirea/numele si adresele ofertantilor;
10. hotararea comisiei de evaluare cu privire la rezultatul aplicarii
procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica;
11. contestatiile primite, rezolutiile si, dupa caz, masurile corective
adoptate de autoritat


 • 01 mai 2006


  Alte titluri din subsectiunea Publicitate publica
  OUG. 40 din 12.05.2005 privind alocarea contractelor de publicitate din fonmduri publice
  OUG 60 din 2001 - reactualizata (la 20 mai 2005) privind achizitiile publice   tipareste    trimite unui prieten
 • Centrul pentru Jurnalism IndependentAmbasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti Acest proiect a fost realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti.

  Multumim Ministerului Justitiei din Romania si Oficiului National al Registrului Comertului - Recom Online pentru asistenta acordata.

  "Acest proiect este finantat, in parte, printr-un Grant al Ambasadei SUA la Bucuresti. Opiniile, concluziile, recomandarile, etc, din cadrul acestui proiect sunt ale autorilor, si nu reflecta in mod necesar pe cele ale Departamentului de Stat al SUA."

  Parteneri proiect
  Centrul pentru Jurnalism de InvestigatieHotNews.roAgentia de Monitorizare a Presei - Academia Catavencu


  Prima pagina · Index proprietari · Index jurnalisti · Tutorial · Legislatie · Statistici
  Galerie foto · Despre proiect · Contact · Inscrie-te!

  Aceasta baza de date a fost realizata in perioada octombrie 2005 - martie 2006 din surse ONRC, CNA, LexisNexis si reteaua CRJI
  Pentru orice modificare sau eroare va rugam sa ne sesizati la contact@mediaindex.ro © Copyright Centrul pentru Jurnalism Independent 2006
  Web design :: Direct DESiGN :: Internet Creative Solutions