Inapoi la prima pagina
 Cauta in site

 
 Cautare avansata
  Luni, 15 oct 2018  Contactati-ne! 


 Search the Web

 
Legislatie medii publice


Expeditor:
Nume  
Email  
 
Destinatar:
Nume  
Email  

Campurile subliniate sunt obligatorii!

Legea 19 din 2003 privind organizarea si functionarea Rompres

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Agentia Nationala de Presa ROMPRES se organizeaza si functioneaza ca institutie publica autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, independenta editorial, sub controlul Parlamentului.
(2) Agentia Nationala de Presa ROMPRES, denumita In continuare ROMPRES, are sediul In municipiul Bucuresti.
Art. 2. - ROMPRES asigura culegerea, redactarea si difuzarea informatiilor si fotografiilor de presa pentru informarea In masa, In tara si In strainatate, a diferitelor categorii de beneficiari, fara discriminare si cu respectarea deplinei obiectivitati, In cadrul general al asigurarii dreptului la informare.
Art. 3. - (1) ROMPRES este obligata sa prezinte In mod obiectiv si echidistant realitatile vietii social-politice, economice, religioase si cultural-stiintifice ale tarii, promovand valorile democratice, civice si morale.
(2) Informatiile trebuie sa fie prezentate si transmise fidel, fara vreo influenta din partea autoritatilor publice sau a altor persoane juridice de drept public ori privat.
(3) Stirile si informatiile difuzate sub forma de texte sau fotografii trebuie sa fie verificate si sa aiba un nivel corespunzator de calitate, sa fie obiective si corecte.
Art. 4. - In Indeplinirea atributiilor pe care le are ROMPRES are datoria sa respecte principiile ordinii constitutionale din Romania, demnitatea, onoarea si viata particulara a persoanelor, precum si dreptul legitim la propria imagine, fara nici o lezare a acestora si fara a prejudicia masurile de protejare a tinerilor si siguranta nationala.
Art. 5. - Activitatea editoriala a ROMPRES, inclusiv productia fotografica, se bucura de protectia proprietatii intelectuale, In conformitate cu legislatia In vigoare.
Art. 6. - Autonomia ROMPRES si independenta sa editoriala sunt garantate prin prezenta lege, iar continutul si structura serviciilor sale sunt ocrotite de orice ingerinte ale autoritatilor publice, precum si de influentele formatiunilor social-politice, sindicale ori ale organismelor economice sau ale altor grupuri de presiune.
Art. 7. - Personalul de specialitate din cadrul ROMPRES se afla sub protectia prezentei legi.
Art. 8. - (1) Se considera personal de specialitate personalul care colecteaza si redacteaza stiri, coordoneaza servicii de stiri, de documentare, grafice, fotografice si multimedia sau realizeaza publicatii ori participa direct la alte activitati editoriale.
(2) Personalul de specialitate are drepturile si obligatiile proprii exercitarii profesiei de ziarist si principiilor deontologice ale profesiei.
Art. 9. - Este interzisa exercitarea oricarei forme de constrangere fizica sau psihica, a oricarei presiuni ori actiuni de intimidare Impotriva personalului de specialitate din cadrul ROMPRES, de natura sa Impiedice exercitarea profesiei sau sa aduca atingere prestigiului social si profesional al acestuia.
Art. 10. - Caracterul confidential al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin prezenta lege. Dezvaluirea acestor surse, motivata prin existenta unui interes public, poate fi facuta numai In baza unei hotarari judecatoresti.
Art. 11. - Raspunderea pentru continutul informatiilor de presa transmise beneficiarilor revine, dupa caz, autorului, editorului si ROMPRES.
CAPITOLUL II
Atributii
Art. 12. - ROMPRES are urmatoarele atributii:
a) culege si redacteaza informatii privind actualitatea romaneasca si internationala, pe care le difuzeaza In limba romana sau In limbi de circulatie internationala, pe baze contractuale, presei romane si straine, precum si altor categorii de beneficiari; realizeaza fotografii de presa pe care le ofera, potrivit aceluiasi regim, beneficiarilor;
b) asigura difuzarea prompta a comunicatelor, a declaratiilor, a altor documente oficiale si materiale de presa provenind de la autoritatile si institutiile publice, precum si de la alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale;
c) colecteaza, depoziteaza, prelucreaza si arhiveaza materiale de presa, fotografii si alte documente realizate sau primite;
d) editeaza, In interesul valorificarii resurselor documentare de care dispune, lucrari de interes larg, sub forma de buletine, cataloage, reviste, albume si alte asemenea publicatii, beneficiind de protectia Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificarile ulterioare;
e) presteaza la cerere, contra cost sau pe baza de reciprocitate ori compensatie, servicii specifice activitatii de informare In masa, pentru persoane fizice ori juridice, din tara sau din strainatate; poate difuza gratuit fluxuri de informatii si fotografii pentru a sustine In scop promotional proiecte majore ale statului roman;
f) stabileste, pe baza prevederilor legale, preturi si tarife, In lei sau In valuta, pentru productia editoriala, pentru emisiunile sale de stiri si fotografii, precum si pentru celelalte servicii pe care le realizeaza;
g) participa la activitatea organizatiilor internationale ale agentiilor de presa;
h) Incheie acorduri de cooperare si schimb de fluxuri de informatii si fotografii, prin reciprocitate sau compensatie ori contra cost, cu institutiile de presa nationale si internationale;
i) realizeaza activitati publicitare prin fluxurile de stiri, inclusiv pe Internet, prin buletinele si publicatiile proprii, pentru beneficiarii din tara si din strainatate, In schimbul unor produse, prestari de servicii, sponsorizari sau In scop autopromotional;
j) organizeaza retele proprii de corespondenti In tara si In strainatate.
Art. 13. - (1) In cadrul activitatii de control parlamentar Comisia pentru cultura, culte, arta si mijloace de informare In masa a Senatului si Comisia pentru cultura, arta, mijloace de informare In masa a Camerei Deputatilor vor examina, In sedinta comuna, raportul anual de activitate si, cu avizul comisiilor de buget, finante si banci ale Parlamentului, contul de executie bugetara.

Comisiile de specialitate pot solicita, In cazuri deosebite, rapoarte pe probleme specifice.
(2) Raportul anual al ROMPRES va cuprinde bilantul activitatii pentru anul precedent, evaluarea activitatii proprii, precum si strategiile, proiectele si masurile de optimizare a activitatii pentru anul In curs, fiind depus la Parlament pana la data de 30 martie a fiecarui an.
(3) Raportul comisiilor de specialitate ale Parlamentului asupra raportului anual al ROMPRES va fi supus spre dezbatere si aprobare plenului Camerelor reunite, care se pronunta prin vot.
CAPITOLUL III
Organizare si functionare
Art. 14. - (1) ROMPRES este condusa de un consiliu director, coordonat de un director general cu rang de secretar de stat.
(2) Directorul general este propus de primul-ministru si numit prin votul Parlamentului, cu avizul comisiilor de specialitate, In sedinta comuna a celor doua Camere, In cel mult 15 zile de la nominalizare. In cazul unui vot negativ, procedura se reia In cel mult 30 de zile.
(3) Durata mandatului directorului general este de 5 ani.
Art. 15. - Mandatul directorului general Inceteaza In urmatoarele situatii:
a) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni;
b) demisie;
c) condamnarea definitiva pentru savarsirea unei infractiuni;
d) existenta unei situatii de incompatibilitate dintre cele prevazute la art. 19.
Art. 16. - (1) In cazul Incetarii mandatului directorul general adjunct pe probleme de presa centrala asigura interimatul.
(2) Durata interimatului nu poate fi mai mare de 3 luni.
Art. 17. - (1) Consiliul director al ROMPRES este format din directorul general, directorii generali adjuncti, directorii directiilor financiara si tehnica.
(2) Directorul general este presedintele consiliului director.
(3) Directorii generali adjuncti si directorii sunt numiti In urma promovarii concursului pentru ocuparea functiei respective, potrivit legii, prin ordin al directorului general.
(4) Consiliul director se Intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea directorului general sau cel putin a unei treimi din numarul membrilor consiliului.
Art. 18. - Consiliul director are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a ROMPRES;
b) stabileste strategia de dezvoltare a ROMPRES;
c) stabileste structura si componenta compartimentelor ROMPRES;
d) propune proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si urmareste executia acestuia;
e) avizeaza efectuarea de cheltuieli si de tranzactii comerciale si financiare;
f) stabileste si urmareste respectarea principiilor deontologiei profesionale;
g) elaboreaza raportul anual privind activitatea ROMPRES, In vederea prezentarii acestuia Parlamentului, precum si rapoarte pe probleme solicitate de comisiile de cultura ale Parlamentului;
h) stabileste alte reglementari si instructiuni de serviciu.
Art. 19. - (1) Directorul general, membrii consiliului director si personalul de specialitate nu pot face parte din partide sau formatiuni politice si nici nu pot promova partizan ideile, programele si activitatile acestora.
(2) Directorul general, membrii consiliului director si personalul de specialitate nu pot face parte din conducerea altor institutii de presa, nu pot cumula functii de executie In cadrul acestora si nu pot fi colaboratori ai altor institutii de media.
(3) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) si (2) se sanctioneaza cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca sau, dupa caz, cu destituirea din functie.
Art. 20. - (1) Structura organizatorica a ROMPRES poate cuprinde directii, servicii, redactii si birouri.
(2) Structura organizatorica, precum si atributiile, sarcinile si raspunderile personalului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare elaborat de consiliul director si aprobat prin ordin al directorului general.
(3) Structura posturilor pe compartimente, Incadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau Incetarea raporturilor de munca se aproba prin ordin al directorului general.
Art. 21. - (1) Functiile de conducere si de executie de specialitate sunt asimilate functiilor prevazute In cap. II din anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Asimilarea functiilor de conducere si de executie de specialitate cu cele prevazute la alin. (1) se va face prin statul de functii al ROMPRES, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
Art. 22. - (1) Directorul general are urmatoarele atributii si raspunderi:
a) asigura Impreuna cu consiliul director conducerea curenta a ROMPRES;
b) urmareste respectarea prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a ROMPRES, precum si a actelor normative, regulamentelor si instructiunilor de serviciu;
c) aproba, In conditiile legii, angajarea si concedierea personalului ROMPRES;
d) aproba, In conditiile legii, angajarea de specialisti pentru efectuarea de lucrari si studii de interes pentru ROMPRES;
e) aproba trimiterea de delegati sau participa personal la reuniuni interne ori internationale, Intalniri de afaceri sau studii de interes pentru ROMPRES;
f) prezinta Parlamentului raportul anual de activitate al ROMPRES;
g) exercita atributiile care Ii revin conform prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare.
(2) Directorul general poate delega unele dintre atributiile sale directorilor generali adjuncti.
Art. 23. - (1) Directorul general reprezinta ROMPRES In raporturile cu persoanele fizice si juridice, romane si straine.
(2) In exercitarea conducerii ROMPRES directorul general emite ordine si decizii, potrivit reglementarilor legale In vigoare.
CAPITOLUL IV
Activitatea financiara si patrimoniul
Art. 24. - ROMPRES administreaza bunurile din patrimoniul sau si dispune de ele, sub control parlamentar.
Art. 25. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de investitii ale ROMPRES se asigura de la bugetul de stat si din venituri proprii.
(2) ROMPRES va utiliza veniturile proprii provenite din serviciile prestate, din vanzarea de informatii, fotografii, documentare si publicatii proprii, din publicitate sau din donatii si sponsorizari, precum si din exploatarea bunurilor mobile si imobile aflate In proprietatea sau In administrarea sa, pentru finantarea programului propriu de investitii, pentru cheltuieli materiale si pentru

crearea unui fond de premii pentru stimularea personalului.
Art. 26. - Directorul general al ROMPRES este ordonator principal de credite.
Art. 27. - ROMPRES administreaza si foloseste, In vederea Indeplinirii atributiilor sale, spatii corespunzatoare, echipamente si instalatii proprii de receptionare, prelucrare, stocare si transmitere a informatiilor si a fotografiilor, de telecomunicatii, de editare-imprimare.
Art. 28. - Patrimoniul fostei Agentii Nationale de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informatiilor Publice se transmite catre ROMPRES, organizata In conformitate cu prezenta lege.
Art. 29. - ROMPRES se excepteaza de la prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari pirn Legea nr. 247/2002.
CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 30. - (1) La data intrarii In vigoare a prezentei legi Agentia Nationala de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informatiilor Publice Isi Inceteaza activitatea.
(2) Personalul fostei Agentii Nationale de Presa ROMPRES din subordinea Ministerului Informatiilor Publice este preluat prin transfer de catre ROMPRES, organizata In conformitate cu prezenta lege.
Art. 31. - (1) In termen de 10 zile de la intrarea In vigoare a prezentei legi primul-ministru va propune Parlamentului candidatul pentru postul de director general al ROMPRES.
(2) In termen de 45 de zile de la numirea directorului general se constituie Consiliul director al ROMPRES.
(3) In termen de 30 de zile de la constituirea consiliului director se va elabora si se va aproba Regulamentul de organizare si functionare a ROMPRES.
Art. 32. - La data intrarii In vigoare a prezentei legi se abroga Hotararea Guvernului nr.886/2001 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa ROMPRES, publicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.594 din 21 septembrie 2001.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor In sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
Aceasta lege a fost adoptata de Senat In sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
Bucuresti, 9 ianuarie 2003.
Nr. 19.


 • 01 mai 2006


  Alte titluri din subsectiunea Legislatie medii publice
  OUG. 40 din 12.05.2005 privind alocarea contractelor de publicitate din fonmduri publice
  OUG 60 din 2001 - reactualizata (la 20 mai 2005) privind achizitiile publice
  Ordinul ANRMAP din 29.03.2006 pentru aplicarea OUG 40 din 2005
  LEGE Nr. 41 din 17 iunie 1994 privind organizarea si functionarea SRR si SRTV
  Rezolutia 1003 privind etica jurnalistica
  ONU - International Covenant on Civil and Political Rights
  ONU - DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI
  Legea nr 8 din 1996 privind drepturile de autor   tipareste    trimite unui prieten
 • Centrul pentru Jurnalism IndependentAmbasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti Acest proiect a fost realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti.

  Multumim Ministerului Justitiei din Romania si Oficiului National al Registrului Comertului - Recom Online pentru asistenta acordata.

  "Acest proiect este finantat, in parte, printr-un Grant al Ambasadei SUA la Bucuresti. Opiniile, concluziile, recomandarile, etc, din cadrul acestui proiect sunt ale autorilor, si nu reflecta in mod necesar pe cele ale Departamentului de Stat al SUA."

  Parteneri proiect
  Centrul pentru Jurnalism de InvestigatieHotNews.roAgentia de Monitorizare a Presei - Academia Catavencu


  Prima pagina · Index proprietari · Index jurnalisti · Tutorial · Legislatie · Statistici
  Galerie foto · Despre proiect · Contact · Inscrie-te!

  Aceasta baza de date a fost realizata in perioada octombrie 2005 - martie 2006 din surse ONRC, CNA, LexisNexis si reteaua CRJI
  Pentru orice modificare sau eroare va rugam sa ne sesizati la contact@mediaindex.ro © Copyright Centrul pentru Jurnalism Independent 2006
  Web design :: Direct DESiGN :: Internet Creative Solutions