Inapoi la prima pagina
 Cauta in site

 
 Cautare avansata
  Vineri, 21 sep 2018  Contactati-ne! 


 Search the Web

 
Legislatie generala


Legea audiovizualului

1
LEGE Nr. 504 din 11 iulie 2002
Legea audiovizualului
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 534 din 22 iulie 2002
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
In tot cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002 denumirea < Nationala de Reglementare In Comunicatii>> se Inlocuieste cu denumirea
<> (modificare adusa prin art. 66
lit. e) din LEGEA nr. 591 din 29 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor
Legea audiovizualului nr. 504/2002 modificata si completata prin Legea nr.
402/2003, publicata In MO nr. 709/10.10.2003
Sintagma Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se Inlocuieste cu IGCTI, cu exceptia
art. 19 alin. (1), art. 67 si art. 69 alin. (1) - (modificare adus prin Legea510/2004 privind
reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei).
CAP. 1
DISPOZITII GENERALE
ART. 1
In sensul prezentei legi, termenii utilizati au urmatorul Inteles:
a) difuzare - transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin
satelit, In forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
difuzarea include si comunicarea programelor Intre persoanele fizice sau juridice
detinatoare de licenta audiovizuala sau aviz de retransmisie, In scopul redifuzarii
catre public, fara a cuprinde serviciile de comunicatii care furnizeaza informatii ori
alte mesaje pe baza de cerere individuala, cum ar fi: telecopierea, bazele de date
electronice si alte servicii similare;
b) retransmisie - captarea si transmiterea simultana a serviciilor de programe sau a
unor parti importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, In
integralitatea lor si fara nici o modificare, difuzate de radiodifuzori si destinate
receptionarii de catre public;
c) radiodifuzor - persoana fizica sau juridica avand responsabilitatea editoriala
pentru alcatuirea serviciilor de programe destinate receptionarii de catre public si care
asigura difuzarea acestora direct sau prin intermediul unui tert;
d) serviciu de programe - ansamblul programelor de radiodifuziune sau de
televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat
de un radiodifuzor, sub o anumita denumire si identificat printr-o sigla, In cazul
televiziunii, sau printr-un semnal sonor de identificare, In cazul radiodifuziunii;
e) comunicare audiovizuala - punerea la dispozitie publicului, In general, sau unor
categorii de public, prin orice mijloc de comunicatie electronica, de semne, semnale,
texte, sunete, informatii sau mesaje de orice natura, care nu au caracterul unei
corespondente private;
2
f) program sau emisiune - o comunicare audiovizuala identificabila, In cadrul unei
succesiuni orare a serviciului de programe, prin titlu, continut, forma sau autor;
g) distribuitor de servicii - orice persoana care constituie si pune la dispozitie
publicului o oferta de servicii de programe pe cale radioelectrica terestra sau prin
satelit, prin orice mijloc de comunicatie electronica, inclusiv prin satelit, pe baza de
relatii contractuale cu radiodifuzorii ori cu alti distribuitori;
h) publicitate - orice forma de mesaj, difuzat fie In baza unui contract cu o
persoana fizica sau juridica, publica ori privata, In schimbul unui tarif sau al altor
beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
cu scopul de a promova furnizarea de bunuri, inclusiv imobile si necorporale, sau
prestarea de servicii contra cost, fie difuzat In scopuri autopromotionale;
i) publicitate mascata - prezentarea In programe, prin cuvinte, sunete sau imagini, a
bunurilor, serviciilor, denumirilor, marcilor comerciale sau activitatilor unui
producator de bunuri ori prestator de servicii, daca aceasta prezentare este facuta In
mod intentionat de radiodifuzor, In scop publicitar nedeclarat, si care poate crea
confuzie In randul publicului cu privire la adevaratul sau scop; o asemenea forma de
prezentare este considerata intentionata mai ales atunci cand este facuta In schimbul
unor avantaje materiale, a unor servicii reciproce sau al altor beneficii cu efect
similar;
j) teleshopping - difuzarea catre public a unor oferte comerciale directe privind
furnizarea contra cost a unor bunuri, inclusiv bunuri imobiliare si necorporale, sau,
dupa caz, prestarea unor servicii;
k) sponsorizare - orice contributie facuta de o persoana fizica sau juridica
neimplicata In activitati de radiodifuziune sau de televiziune ori In producerea
operelor audiovizuale, daca aceasta contributie este destinata finantarii programelor
audiovizuale, In scopul promovarii propriului nume, a marcii comerciale, a imaginii
sau a propriilor activitati ori produse;
l) drepturi de exclusivitate - drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, In temeiul
unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa
caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti
detinatori de drepturi vizati, In vederea difuzarii televizate exclusive de catre acest
radiodifuzor, pe o zona geografica determinata;
m) eveniment de importanta majora - orice eveniment, organizat sau neorganizat,
care poate prezenta interes pentru o parte importanta a publicului si care este cuprins
In lista aprobata de Consiliul National al Audiovizualului;
n) licenta audiovizuala - actul juridic prin care Consiliul National al
Audiovizualului acorda unui radiodifuzor aflat In jurisdictia Romaniei dreptul de a
difuza, Intr-o zona determinata, un anume serviciu de programe;
o) licenta de emisie - actul juridic prin care IGCTI acorda titularului de licenta
audiovizuala, In conditiile stabilite de aceasta, dreptul de a utiliza, pentru o perioada
determinata, una sau mai multe frecvente radioelectrice, dupa caz, In conformitate cu
licenta audiovizuala;
p) autorizatie de retransmisie - actul juridic prin care Consiliul National al
Audiovizualului acorda dreptul de retransmisie pe teritoriul Romaniei a unui serviciu
de programe care nu se Incadreaza In prevederile art. 75 alin. (1) si (2).
3
ART. 2
(1) Dreptul de difuzare si dreptul de retransmisie a oricarui serviciu de programe,
ale unui radiodifuzor, respectiv distribuitor de servicii, care se afla sub jurisdictia
Romaniei, sunt recunoscute si garantate In conditiile prezentei legi.
(2) Se considera radiodifuzor aflat sub jurisdictia Romaniei:
a) orice radiodifuzor stabilit In Romania In conformitate cu prevederile alin. (3);
b) orice radiodifuzor care Indeplineste conditiile prevazute la alin. (4).
(3) In Intelesul prezentei legi, un radiodifuzor este considerat a fi stabilit In
Romania daca Indeplineste una dintre urmatoarele conditii:
a) radiodifuzorul are sediul principal In Romania, iar deciziile editoriale asupra
serviciilor de programe sunt luate In Romania;
b) sediul principal al radiodifuzorului se afla In Romania si o parte majoritara a
fortei de munca implicate In activitatea de difuzare lucreaza In Romania;
c) deciziile editoriale asupra serviciilor de programe se iau In Romania si o parte
majoritara a fortei de munca implicate In activitatea de difuzare lucreaza In Romania;
d) daca personalul implicat In activitatea de difuzare lucreaza In Romania si Intr-un
alt stat membru al Uniunii Europene si, aplicand criteriile de la lit. b) si c), nu se
poate stabili daca cea mai parte a personalului implicat In activitatea de difuzare
lucreaza In Romania sau `n acel stat membru al Uniunii Europene, radiodifuzorul este
considerat ca avand sediul In Romania daca sediul principal este In Romania;
e) daca cea mai mare parte a personalului implicat In activitatea de difuzare nu
lucreaza nici In Romania si nici Intr-un alt stat membru al Uniunii Europene,
rdiodifuzorul va fi considerat ca avand sediul In Romania daca a Inceput sa emita
pentru prima oara In Romania si mentine In prezent o legatura stabila si efectiva cu
economia Romaniei;
(4) Radiodifuzorii carora nu li se aplica nici unul dintre criteriile prevazute la alin.
(3) sunt considerati a fi In jurisdictia Romaniei daca se afla In una dintre situatiile
urmatoare:
a) utilizeaza o frecventa acordata de Romania, prin autoritatea publica competenta;
b) desi nu utilizeaza o frecventa acordata de Romania, utilizeaza o capacitate de
satelit apartinand Romaniei;
c) desi nu utilizeaza o frecventa acordata de Romania si nici o capacitate de satelit
apartinand Romaniei, utilizeaza o legatura ascendenta la satelit situata pe teritoriul
Romaniei.
(5) Daca In stabilirea jurisdictiei aplicabile criteriile prevazute la alin. (3) si (4) nu
sunt relevante, atunci radiodifuzorul va fi considerat In afara jurisdictiei Romaniei.
ART. 3
(1) Prin difuzarea si retransmisia serviciilor de programe se realizeaza si se asigura
pluralismul politic si social, diversitatea culturala, lingvistica si religioasa,
informarea, educarea si divertismentul publicului, cu respectarea libertatilor si a
drepturilor fundamentale ale omului.
(2) Toti radiodifuzorii au obligatia sa asigure informarea obiectiva a publicului prin
prezentarea corecta a faptelor si evenimentelor si sa favorizeze libera formare a
opiniilor.
(3) Raspunderea pentru continutul serviciilor de programe difuzate revine, In
conditiile legii, radiodifuzorului, realizatorului sau autorului, dupa caz.
4
ART. 4
Prezenta lege recunoaste si garanteaza dreptul oricarei persoane de a receptiona
liber serviciile de programe de televiziune si radiodifuziune oferite publicului de catre
radiodifuzorii aflati sub jurisdictia Romaniei si a statelor membre ale Uniunii
Europene.
ART. 5
(1) Libertatea de difuzare pe teritoriul Romaniei a serviciilor de programe
televizate si radiodifuzate ale radiodifuzorilor aflati sub jurisdictia statelor membre
ale Uniunii Europene este recunoscuta si garantata prin prezenta lege.
(2) Optiunea oricarei persoane cu privire la programele si serviciile oferite de
radiodifuzori sau de distribuitorii de servicii este secreta si nu poate fi comunicata
unui tert decat cu acordul persoanei respective.
ART. 6
(1) Cenzura de orice fel asupra comunicarii audiovizuale este interzisa.
(2) Independenta editoriala a radiodifuzorilor este recunoscuta si garantata de
prezenta lege.
(3) Sunt interzise ingerinte de orice fel In continutul, forma sau modalitatile de
prezentare a elementelor serviciilor de programe, din partea autoritatilor publice sau a
oricaror persoane fizice sau juridice, romane ori straine.
(4) Nu constituie ingerinte deciziile si instructiunile avand caracter normativ, emise
de Consiliul National al Audiovizualului In aplicarea prezentei legi si cu respectarea
dispozitiilor legale, precum si a normelor privind drepturile omului, prevazute In
conventiile si tratatele ratificate de Romania.
(5) Nu constituie ingerinte prevederile cuprinse In codurile de conduita
profesionala pe care jurnalistii si radiodifuzorii le adopta si pe care le aplica In cadrul
mecanismelor si structurilor de autoreglementare a activitatii lor, daca nu contravin
dispozitiilor legale In vigoare.
ART. 7
(1) Caracterul confidential al surselor de informare utilizate In conceperea sau
elaborarea de stiri, de emisiuni sau de alte elemente ale serviciilor de programe este
garantat de prezenta lege.
(2) Orice jurnalist sau realizator de programe este liber sa nu dezvaluie date de
natura sa identifice sursa informatiilor obtinute In legatura directa cu activitatea sa
profesionala.
(3) Se considera date de natura sa identifice o sursa urmatoarele:
a) numele si datele personale, precum si vocea sau imaginea unei surse;
b) circumstantele concrete ale obtinerii informatiilor de catre jurnalist;
c) partea nepublicata a informatiei furnizate de sursa jurnalistului;
d) datele cu caracter personal ale jurnalistului sau radiodifuzorului, legate de
activitatea pentru obtinerea informatiilor difuzate.
(4) Confidentialitatea surselor de informare obliga, In schimb, la asumarea
raspunderii pentru corectitudinea informatiilor furnizate.
(5) Persoanele care, prin efectul relatiilor lor profesionale cu jurnalistii, iau
cunostinta de informatii de natura sa identifice o sursa prin colectarea, tratarea
editoriala sau publicarea acestor informatii, beneficiaza de aceeasi protectie ca
jurnalistii.
5
(6) Dezvaluirea unei surse de informare poate fi dispusa de instantele judecatoresti
numai daca aceasta este necesara pentru apararea sigurantei nationale sau a ordinii
publice, precum si In masura In care aceasta dezvaluire este necesara pentru
solutionarea cauzei aflate In fata instantei judecatoresti, atunci cand:
a) nu exista sau au fost epuizate masuri alternative la divulgare cu efect similar;
b) interesul legitim al divulgarii depaseste interesul legitim al nedivulgarii.
ART. 8
(1) Autoritatile publice abilitate asigura, la cerere:
a) protectia jurnalistilor In cazul In care acestia sunt supusi unor presiuni sau
amenintari de natura sa Impiedice ori sa restranga In mod efectiv libera exercitare a
profesiei lor;
b) protectia sediilor si a localurilor radiodifuzorilor, In cazul In care acestea sunt
supuse unor amenintari de natura sa Impiedice sau sa afecteze libera desfasurare a
activitatii lor.
(2) Protectia jurnalistilor si a sediilor sau a localurilor radiodifuzorilor, In conditiile
alin. (1), nu trebuie sa devina pretext pentru a Impiedica sau a restrange libera
exercitare a profesiunii ori a activitatii acestora.
ART. 9
Desfasurarea de perchezitii In sediile sau localurile radiodifuzorilor nu trebuie sa
prejudicieze libera exprimare a jurnalistilor si nici nu poate suspenda difuzarea
programelor.
CAP. 2
CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
ART. 10
(1) Consiliul National al Audiovizualului, denumit In continuare Consiliu, este
autoritate publica autonoma sub control parlamentar si garantul interesului public In
domeniul comunicarii audiovizuale.
(2) Consiliul este autoritate unica de reglementare In domeniul serviciilor de
programe audiovizuale, In conditiile si cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(3) In calitate de garant al interesului public In domeniul comunicarii audiovizuale
Consiliul are obligatia sa asigure:
a) respectarea exprimarii pluraliste de idei si de opinii In cadrul continutului
serviciilor de programe transmise de radiodifuzorii aflati sub jurisdictia Romaniei;
b) pluralismul surselor de informare a publicului;
c) Incurajarea liberei concurente;
d) un raport echilibrat Intre serviciile nationale de radiodifuziune si serviciile
locale, regionale ori tematice;
e) protejarea demnitatii umane si protejarea minorilor;
f) protejarea culturii si a limbii romane, a culturii si limbilor minoritatilor
nationale;
g) transparenta mijloacelor de comunicare In masa din sectorul audiovizual;
h) transparenta activitatii proprii.
(4) Consiliul Isi exercita dreptul de control asupra continutului programelor oferite
de radiodifuzori numai dupa comunicarea publica a acestor programe.
6
(5) Controlul exercitat de Consiliu asupra continutului serviciilor de programe
oferite de radiodifuzori si a ofertei de servicii de programe asigurate de distribuitorii
de servicii se realizeaza, de regula, periodic si ori de cate ori Consiliul considera ca
este necesar sau primeste o plangere cu privire la nerespectarea de catre un
radiodifuzor a prevederilor legale, a normelor de reglementare In domeniu sau a
obligatiilor Inscrise In licenta audiovizuala.
(6) Consiliul este obligat sa sesizeze autoritatile competente cu privire la aparitia
sau existenta unor practici restrictive de concurenta, a abuzului de pozitie dominanta
sau a concentrarilor economice, precum si cu privire la orice alte Incalcari ale
prevederilor legale care nu intra In competenta sa.
ART. 11
(1) Consiliul este compus din 11 membri si este numit de Parlament, la
propunerea:
a) Senatului: 3 membri;
b) Camerei Deputatilor: 3 membri;
c) Presedintelui Romaniei: 2 membri;
d) Guvernului: 3 membri.
(2) Propunerile nominalizeaza candidatul pentru postul de titular, precum si
candidatul pentru postul de supleant si se Inainteaza birourilor permanente ale celor
doua Camere, In termen de 15 zile de la data declansarii procedurii de numire.
(3) Birourile permanente ale celor doua Camere Inainteaza propunerile comisiilor
permanente de specialitate, In vederea audierii candidatilor In sedinta comuna.
(4) In urma audierii comisiile permanente de specialitate Intocmesc un aviz comun
pe care Il prezinta In sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului.
(5) Candidaturile se aproba cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti,
In conditiile Intrunirii cvorumului celor doua Camere.
(6) Membrii Consiliului sunt garanti ai interesului public si nu reprezinta
autoritatea care i-a propus.
(7) Durata mandatului membrilor Consiliului este de 6 ani, iar numirea acestora se
face esalonat, In functie de expirarea mandatului.
(8) In cazul In care un loc In Consiliu devine vacant Inaintea expirarii mandatului,
acesta va fi ocupat de supleant pana la expirarea mandatului initial de 6 ani.
ART. 12
(1) Membrii Consiliului au functie de demnitate publica asimilata functiei de
secretar de stat.
(2) Calitatea de membru al Consiliului este incompatibila cu functiile publice sau
private, cu exceptia celor didactice, daca nu dau nastere unor conflicte de interese.
(3) In timpul exercitarii mandatului membrii Consiliului nu pot face parte din
partide sau din alte structuri politice.
(4) Membrii Consiliului nu au dreptul sa detina actiuni sau parti sociale, direct sau
indirect, la societati comerciale cu activitati In domenii In care ei s-ar afla In conflict
de interese cu calitatea de membru al Consiliului.
(5) Membrii Consiliului care, In momentul numirii, se afla In una dintre situatiile
prevazute la alin. (2) - (4) au la dispozitie un termen de cel mult 3 luni pentru
renuntarea la calitatea sau la actiunile respective, perioada In care nu au drept de vot
In cadrul Consiliului.
7
(6) In cazul nerespectarii prevederilor prezentului articol persoana In cauza este
demisa de drept, locul sau devenind vacant, urmand sa fie ocupat de supleant, la
propunerea comisiilor permanente de specialitate ale Parlamentului.
ART. 13
(1) Membrii Consiliului pot fi demisi, la propunerea comisiilor de specialitate ale
Parlamentului, In urmatoarele situatii:
a) In cazul incapacitatii de a-si exercita functia pentru o perioada mai mare de 6
luni;
b) In cazul unei condamnari penale aplicate printr-o hotarare judecatoreasca
ramasa definitiva.
(2) In scopul aplicarii prevederilor alin. (1) Consiliul sesizeaza Parlamentul.
ART. 14
(1) Consiliul este condus de un presedinte, asimilat functiei de ministru, numit prin
votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Mandatul
este de 6 ani.
(2) In absenta presedintelui conducerea Consiliului este asigurata de
vicepresedinte.
(3) Vicepresedintele este ales prin vot secret de catre Consiliu, In prezenta a cel
putin 9 membri ai acestuia, pentru un mandat de 6 ani.
(4) Daca functia de presedinte sau vicepresedinte devine vacanta, se procedeaza la
alegerea, In conditiile alin. (1) si (3), a unui presedinte, respectiv vicepresedinte.
ART. 15
(1) In Indeplinirea functiilor si a atributiilor ce Ii revin potrivit prezentei legi,
Consiliul emite decizii, instructiuni si recomandari, In prezenta a cel putin 8 membri
si cu votul a cel putin 6 membri.
(2) Sedintele Consiliului sunt publice, cu exceptia cazului In care se propune
presedintele si se alege vicepresedintele, In conformitate cu prevederile art. 14 alin.
(1) si (3).
(3) Votul este totdeauna deschis, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 14 alin. (1)
si (3).
(4) Exprimarea fiecarui vot deschis este Insotita de motivarea acestuia.
(5) Deciziile Consiliului avand caracter normativ, inclusiv motivarea acestora, se
publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) Deciziile Consiliului, altele decat cel precizate la alin. (5), inclusiv motivarea
acestora, precum si instructiunile si recomandarile emise de Consiliu se fac publice.
(7) Actele avand caracter normativ emise de Consiliu pot fi contestate la instanta
de contencios administrativ de catre orice persoana care se considera prejudiciata de
acestea.
(8) Deciziile avand caracter individual se comunica celor interesati si intra In
vigoare de la data comunicarii, daca nu se prevede altfel.
ART. 16
(1) Activitatea Consiliului este finantata de la bugetul de stat si din venituri
extrabugetare.
(2) Presedintele Consiliului este ordonator principal de credite.
ART. 17
(1) Consiliul este autorizat:
8
a) sa stabileasca conditiile, criteriile si procedura pentru acordarea licentelor
audiovizuale;
b) sa stabileasca procedura de acordare a autorizatiei de retransmisie;
c) sa elibereze licente audiovizuale si autorizatii de retransmisie pentru exploatarea
serviciilor de programe de radiodifuziune si televiziune si sa emita decizii de
autorizare audiovizuala;
d) sa emita, In aplicarea dispozitiilor prezentei legi, decizii cu caracter de norme de
reglementare In vederea realizarii atributiilor sale prevazute expres In prezenta lege
si, cu precadere, cu privire la:
- asigurarea informarii corecte a opiniei publice;
- urmarirea exprimarii corecte In limba romana si In limbile minoritatilor nationale;
- asigurarea echidistantei si a pluralismului;
- transmiterea informatiilor si a comunicatelor oficiale ale autoritatilor publice cu
privire la calamitati naturale, starea de necesitate sau de urgenta, starea de asediu ori
de conflict armat;
- protectia minorilor;
- apararea demnitatii umane;
- politici nediscriminatorii cu privire la rasa, sex, nationalitate, religie, convingeri
politice si orientari sexuale;
- exercitarea dreptului la replica;
- publicitate, inclusiv publicitatea electorala, si teleshopping;
- sponsorizare;
- programarea si difuzarea emisiunilor ori programelor privind campaniile
electorale;
- responsabilitatile culturale ale radiodifuzorilor;
e) sa elaboreze instructiuni si sa emita recomandari pentru desfasurarea activitatilor
In domeniul comunicarii audiovizuale.
(2) Consiliul este consultat In procesul de definire a pozitiei Romaniei si poate
participa, prin reprezentanti, la negocierile internationale cu privire la domeniul
audiovizual.
(3) Consiliul este consultat cu privire la toate proiectele de acte normative prin care
se reglementeaza activitati din domeniul audiovizual ori In legatura cu acesta.
(4) Consiliul este autorizat sa solicite si sa primeasca de la radiodifuzori si
distribuitori de servicii de programe audiovizuale orice date, informatii si documente
care privesc Indeplinirea atributiilor sale, avand obligatia sa pastreze
confidentialitatea datelor care nu au caracter public.
ART. 18
(1) Consiliul Isi elaboreaza propriul regulament de organizare si functionare, care
se aproba cu votul majoritatii membrilor sai.
(2) In vederea exercitarii atributiilor Consiliul Isi constituie o structura functionala
proprie, inclusiv structuri teritoriale de control si monitorizare, care sunt prevazute In
regulamentul propriu de organizare si functionare.
(3) Personalul de specialitate al Consiliului este alcatuit din functionari publici si
personal Incadrat cu contract individual de munca, salarizati potrivit prevederilor art. 98.
(4) Functionarii publici din cadrul Consiliului nu pot fi membri In consiliile de
administratie ale radiodifuzorilor publici sau privati, In organele de conducere ale
9
radiodifuzorilor si nici nu pot sa exercite functii sau sa detina actiuni ori parti sociale
Intr-o societate comerciala titulara a unei licente audiovizuale.
(5) In scopul aplicarii dispozitiilor alin. (4), functionarii publici din cadrul
Consiliului vor depune la presedintele Consiliului o declaratie de conformare pe
propria raspundere.
ART. 19
(1) In vederea stabilirii strategiei In domeniul utilizarii frecventelor radioelectrice,
a Planului national de frecvente radioelectrice alocate comunicarii audiovizuale si
pentru analizarea problemelor legate de utilizarea spectrului radioelectric destinat
comunicarii audiovizuale, precum si a celor privind noile dezvoltari tehnologice cu
impact asupra comunicarii audiovizuale, se instituie o comisie mixta consultativa,
compusa din 3 membri propusi de Consiliu si 3 membri propusi de Ministerul
Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
(2) Comisia mixta consultativa adopta propriul regulament de organizare si
functionare, care va fi aprobat de conducerile celor doua autoritati.
ART. 20
(1) Activitatea Consiliului este analizata de catre Parlament, prin dezbaterea
raportului anual, care se prezinta pentru anul anterior, si ori de cate ori comisiile de
specialitate ale Parlamentului solicita presedintelui Consiliului rapoarte specifice.
(2) Raportul anual de activitate a Consiliului se depune la comisiile de specialitate
ale Parlamentului, pana la data de 15 aprilie.
(3) In situatia In care comisiile de specialitate resping raportul anual al Consiliului,
acesta este obligat ca In termen de 30 de zile sa prezinte comisiilor reunite un
program de masuri concrete pentru remedierea lipsurilor semnalate, program ce va fi
depus spre dezbatere si aprobare comisiilor de specialitate ale Parlamentului.
(4) Raportul comisiilor de specialitate asupra raportului anual de activitate a
Consiliului si, dupa caz, programul de masuri se supun dezbaterii In plenul Camerelor
reunite ale Parlamentului, In prezenta membrilor Consiliului.
(5) Membrii Consiliului au obligatia sa Isi Insuseasca concluziile rezultate In urma
dezbaterilor si sa Isi asume raspunderea pentru Indeplinirea programului de masuri
stabilit prin hotarare a Parlamentului.
(6) Raportul comisiilor de specialitate se refera la legalitatea activitatilor
Consiliului, precum si la corectitudinea si transparenta operatiunilor financiare.
(7) In Indeplinirea misiunii sale de garant al interesului public Consiliul are
obligatia de a publica rapoarte periodice privind modul In care Isi exercita atributiile.
CAP. 3
CONTINUTUL COMUNICARII AUDIOVIZUALE
ART. 21
(1) Evenimentele de importanta majora pot fi difuzate In exclusivitate numai daca
difuzarea nu priveaza o parte importanta a publicului din Romania de posibilitatea de
a le urmari In direct sau In transmisie decalata In cadrul unui serviciu de programe cu
acces liber.
(2) Lista evenimentelor considerate de importanta majora se stabileste prin
hotarare a Guvernului, la propunerea Consiliului, si va fi comunicata Comisiei
10
Europene; modificarile ulterioare urmeaza aceeasi procedura. In perioada de
preaderare la Uniunea Europeana lista Isi va produce efectele dupa publicarea
hotararii Guvernului In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Prin hotararea Guvernului mentionata la alin. (2) se precizeaza procentul din
populatie care reprezinta o parte importanta a publicului; prin aceeasi hotarare se
stabileste pentru fiecare eveniment de importanta majora daca difuzarea In direct a
acestuia se va face In tot sau In parte, ori daca, acolo unde interesul public o cere,
difuzarea decalata a acestuia se va face In tot sau In parte.
(4) Exercitarea de catre radiodifuzorii aflati In jurisdictia Romaniei a drepturilor
exclusive de difuzare a unor evenimente declarate de un stat membru al Uniunii
Europene ca fiind de importanta majora si care sunt cuprinse In lista publicata In
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu poate priva o parte importanta a publicului
din respectivul stat de posibilitatea de a urmari acele evenimente, In direct sau
decalat, conform prevederilor stabilite de acel stat membru.
ART. 22
(1) De la data aderarii orice radiodifuzor aflat In jurisdictia Romaniei va rezerva
operelor europene o proportie majoritara din timpul sau de difuzare, cu exceptia
timpului consacrat informatiilor, manifestarilor sportive, jocurilor, publicitatii,
precum si serviciilor de teletext si teleshopping.
(2) Pana la data aderarii va fi rezervata o proportie semnificativa operelor
audiovizuale romanesti. Aceasta proportie, avand In vedere responsabilitatile
informationale, educationale, culturale si de divertisment ale radiodifuzorului fata de
publicul sau, va fi realizata progresiv, pe baza unor criterii corespunzatoare.
(3) Consiliul va urmari aplicarea prevederilor alin. (1) si (2).
(4) Mecanismele complete ale masurilor de implementare vor fi stabilite de
Consiliu.
ART. 23
(1) In sensul prezentei legi, sunt opere europene:
a) opere originare din Romania sau din statele membre ale Uniunii Europene;
b) opere originare din terte state europene care sunt parte la Conventia europeana
privind televiziunea transfrontiera, care Indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3);
c) opere originare din alte state europene si care Indeplinesc conditiile mentionate
la alin. (4).
(2) Prevederile alin. (1) lit. b) si c) sunt aplicabile sub rezerva neadoptarii de catre
statele respective a unor masuri discriminatorii Impotriva operelor provenite din
Romania sau din statele membre ale Uniunii Europene.
(3) Operele mentionate la alin. (1) lit. a) si b) sunt opere realizate In principal de
catre autori si lucratori rezidenti In unul dintre statele respective, care Indeplinesc una
dintre urmatoarele conditii:
a) sunt realizate de unul sau mai multi producatori stabiliti In unul sau mai multe
dintre statele respective;
b) productia acestor opere este supervizata si controlata efectiv de catre unul sau
mai multi producatori stabiliti In unul sau mai multe dintre statele respective;
c) contributia coproducatorilor din aceste state la totalul costurilor de coproductie
este preponderenta, iar coproductia nu este controlata de unul sau mai multi
producatori stabiliti In afara statelor respective.
11
(4) Operele mentionate la alin. (1) lit. c) sunt opere realizate exclusiv sau In
coproductie cu producatori stabiliti In unul sau mai multe terte state europene cu care
Romania sau Uniunea Europeana a Incheiat acorduri referitoare la sectorul
audiovizual, daca aceste opere sunt realizate In principal de catre autori si lucratori
rezidenti In unul sau mai multe state europene.
(5) Operele care nu sunt considerate opere europene In sensul alin. (1), dar care
sunt realizate In baza unor tratate bilaterale de coproductie Incheiate cu terte tari, vor
fi considerate opere europene, In scopul aplicarii prevederilor prezentei legi, daca
coproducatorii din Romania sau din statele membre ale Uniunii Europene furnizeaza
un procent majoritar din totalul costurilor productiei, iar aceasta nu este controlata de
unul sau mai multi producatori stabiliti In afara Romaniei si a statelor membre ale
Uniunii Europene.
(6) Operele care nu sunt opere europene In sensul alin. (1) si (5), dar care sunt realizate
In principal de catre autori si lucratori rezidenti In Romania sau In statele membre ale
Uniunii Europene, vor fi considerate opere europene, In scopul aplicarii prezentei legi,
Intr-un procent corespunzator procentului contributiei coproducatorilor din Romania sau
din statele membre ale Uniunii Europene la totalul costurilor de productie.
ART. 24
(1) Orice radiodifuzor aflat sub jurisdictia Romaniei va rezerva operelor europene
create de producatori independenti fata de acei radiodifuzori cel putin 10% din timpul
sau de difuzare, cu exceptia timpului consacrat informatiilor, manifestarilor sportive,
jocurilor, publicitatii, precum si serviciilor de teletext si teleshopping, sau cel putin
10% din bugetul sau de programe.
(2) In operele europene create de producatori independenti va fi inclusa o proportie
corespunzatoare de opere recente, respectiv de opere difuzate In urmatorii 5 ani dupa
producerea lor.
(3) Un producator este independent fata de un anumit radiodifuzor daca activitatea
sa de realizare a unor productii audiovizuale este sustinuta financiar Intr-o proportie
mai mica de 25% din aceleasi surse cu serviciul de programe In cadrul caruia se
difuzeaza productia sa si daca detine mai putin de 25% din capitalul societatii care
finanteaza serviciul de programe In cauza.
ART. 25
Prevederile art. 22 - 24 nu se vor aplica serviciilor de programe destinate unei
audiente locale, asigurate de radiodifuzori care nu fac parte dintr-o retea nationala.
ART. 26
Difuzarea unei opere cinematografice se poate face numai In perioadele anume
prevazute In contractele Incheiate cu detinatorii drepturilor de autor.
ART. 27
(1) Publicitatea si teleshoppingul se difuzeaza grupat, trebuie sa fie usor de
identificat prin marcaje corespunzatoare si trebuie sa fie separate de alte parti ale
serviciului de programe prin semnale optice si acustice.
(2) Spoturile publicitare si de teleshopping pot fi difuzate izolat numai In cazuri
exceptionale stabilite ca atare de Consiliu.
(3) Tehnicile subliminale sunt interzise In publicitate si teleshopping.
(4) Publicitatea mascata si teleshoppingul mascat sunt interzise.
ART. 28
12
(1) Inserarea spoturilor publicitare, inclusiv a celor autopromotionale sau de
teleshopping, se poate face numai Intre programe. Daca se respecta conditiile
prevazute la alin. (4) - (7), spoturile de publicitate sau de teleshopping pot fi inserate
si In timpul unui program, astfel Incat:
a) integritatea si valoarea programului respectiv sa nu fie prejudiciate, tinandu-se
seama de pauzele firesti ale acestuia si de durata si natura lui;
b) drepturile de autor sa nu fie prejudiciate.
(2) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune, In
calitate de servicii publice, pot insera spoturi publicitare, inclusiv autopromotionale
sau de teleshopping, numai Intre programe.
(3) In cadrul programelor alcatuite din parti autonome sau In cadrul difuzarii unor
competitii sportive ori a altor evenimente sau emisiuni structurate similar, care contin
pauze, spoturile de publicitate si teleshopping pot fi introduse doar Intre parti sau In
pauze.
(4) Difuzarea operelor audiovizuale, cum sunt filmele cinematografice sau filmele
realizate pentru televiziune, cu exceptia serialelor, foiletoanelor, programelor
distractive si a documentarelor, daca durata lor programata este mai mare de 45 de
minute, poate fi Intrerupta o singura data pentru fiecare interval de 45 de minute; o
noua Intrerupere este permisa numai daca durata lor programata este cu cel putin 20
de minute mai mare decat doua sau mai multe perioade complete de 45 de minute.
(5) Daca un program de televiziune, altul decat cele mentionate la alin. (3), este
Intrerupt de spoturi de publicitate sau de teleshopping, trebuie sa existe un interval de
minimum 20 de minute Intre doua pauze publicitare succesive In interiorul
programului respectiv.
(6) Este interzisa inserarea de publicitate sau teleshopping In cadrul difuzarii
oficierii unui serviciu religios.
(7) Programele de stiri si reportajele de politica interna, documentarele, programele
religioase si programele pentru copii, a caror durata programata este mai mica de 30
de minute, nu pot fi Intrerupte de publicitate sau teleshopping; daca durata
programata a acestora este de cel putin 30 de minute, atunci se vor aplica,
corespunzator, dispozitiile alin. (5).
ART. 29
(1) Publicitatea, inclusiv publicitatea autopromotionala, si teleshoppingul trebuie
sa respecte urmatoarele conditii:
a) sa nu afecteze dezvoltarea fizica, psihica sau morala a minorilor;
b) sa nu prejudicieze demnitatea umana;
c) sa nu includa nici o forma de discriminare pe motiv de rasa, religie,
nationalitate, sex sau orientare sexuala;
d) sa nu aduca ofensa convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor si
radioascultatorilor;
e) sa nu stimuleze comportamente daunatoare sanatatii sau sigurantei populatiei;
f) sa nu stimuleze comportamente daunatoare mediului;
g) sa nu stimuleze comportamente indecente sau imorale;
h) sa nu promoveze, direct sau indirect, practici oculte.
(2) Publicitatea si teleshoppingul care aduc atingere intereselor legale ale
consumatorilor sunt interzise.
13
ART. 30
Orice forma de publicitate sau teleshopping pentru tigari sau pentru alte produse
din tutun este interzisa.
ART. 31
Publicitatea sau teleshoppingul pentru produsele medicale si tratamentele medicale
pentru care este necesara o prescriptie medicala este interzis.
ART. 32
Publicitatea si teleshopping-ul pentru bauturi alcoolice trebuie sa respecte
urmatoarele conditii:
a) sa nu fie adresate minorilor sau sa nu prezinte minori consumand bauturi
alcoolice;
b) sa nu stabileasca o legatura Intre consumul de alcool si Imbunatatirea calitatilor
fizice, psihice sau a abilitatii In conducerea de vehicule;
c) sa nu sugereze ca prin consumul de alcool se pot obtine performante sociale sau
sexuale;
d) sa nu sugereze ca alcoolul are calitati terapeutice sau ca acesta este stimulent,
sedativ sau mijloc de rezolvare a problemelor personale;
e) sa nu Incurajeze consumul exagerat de alcool si sa nu puna Intr-o lumina
negativa consumul moderat sau abtinerea de la consumul de bauturi alcoolice;
f) sa nu prezinte drept o calitate continutul ridicat In alcool al bauturilor.
ART. 33
(1) Publicitatea nu trebuie sa provoace nici o dauna morala, fizica sau intelectuala
minorilor si, In special:
a) sa nu instige In mod direct minorii sa cumpere un produs sau serviciu, prin
exploatarea lipsei de experienta sau a credulitatii acestora;
b) sa nu Incurajeze In mod direct minorii sa Isi convinga parintii sau pe alte
persoane sa cumpere bunurile sau serviciile care fac obiectul publicitatii;
c) sa nu exploateze Increderea speciala pe care minorii o au In parinti, profesori sau
alte persoane;
d) sa nu prezinte In mod nejustificat minori In situatii periculoase.
(2) Teleshoppingul trebuie sa respecte conditiile mentionate la alin. (1) si sa nu
incite minorii sa Incheie contracte pentru vanzarea sau Inchirierea de bunuri ori
servicii.
ART. 34
(1) Programele sponsorizate trebuie sa Indeplineasca urmatoarele conditii:
a) continutul si programarea acestora nu trebuie, In nici o circumstanta, sa fie
influentate de sponsor, astfel Incat sa nu fie afectate independenta editoriala si
responsabilitatea radiodifuzorului In raport cu programele respective;
b) denumirea sau marca sponsorului trebuie sa fie distinct evidentiata ca atare pe
parcursul programelor respective;
c) sa nu Incurajeze achizitionarea sau Inchirierea produselor ori a serviciilor
sponsorului sau ale unui tert, In particular prin referiri promotionale speciale la aceste
produse ori servicii.
(2) Nici un program nu poate fi sponsorizat de catre persoane fizice sau juridice a
caror activitate principala este fabricarea sau comercializarea tigarilor ori a altor
produse din tutun.
14
(3) Sponsorizarea programelor de catre persoane ale caror activitati includ
fabricarea ori comercializarea produselor medicale sau a tratamentelor medicale se
poate face numai prin promovarea numelui sau a imaginii persoanei respective.
(4) Programele de stiri si emisiunile informative pe teme politice nu pot fi
sponsorizate.
ART. 35
(1) Timpul de difuzare dedicat publicitatii, cu exceptia ferestrelor de teleshopping
prevazute la art. 36, nu poate depasi 15% din timpul zilnic de difuzare, iar Impreuna
cu spoturile de teleshopping nu poate depasi 20% din timpul zilnic de difuzare.
(2) Durata spoturilor de publicitate si a spoturilor de teleshopping nu poate depasi
12 minute din timpul oricarei ore date; In cazul televiziunii publice durata acestora nu
poate depasi 8 minute din timpul oricarei ore date.
(3) In vederea aplicarii dispozitiilor prezentului articol publicitatea nu include:
a) anunturile facute de radiodifuzor In legatura cu propriile programe si produsele
auxiliare direct derivate din aceste programe;
b) anunturile de interes public si apelurile In scopuri caritabile transmise In mod
gratuit.
ART. 36
(1) Ferestrele dedicate transmisiei teleshoppingului de catre un serviciu de
programe care nu este dedicat exclusiv teleshoppingului trebuie sa aiba o durata
neIntrerupta de minimum 15 minute.
(2) Numarul maxim de ferestre va fi de 8 pe zi; durata lor cumulata nu va depasi 3
ore zilnic. Acestea trebuie sa fie delimitate prin semnale optice sau acustice
corespunzatoare.
ART. 37
Dispozitiile prezentei legi se vor aplica In mod corespunzator serviciilor de
programe dedicate exclusiv teleshoppingului, inclusiv In ceea ce priveste limitarea
duratei publicitatii, In conditiile art. 35 alin. (1).
ART. 38
Dispozitiile prezentei legi se vor aplica In mod corespunzator serviciilor de
programe dedicate exclusiv autopromovarii, inclusiv cu privire la limitarea duratei
celorlalte forme de publicitate, In conditiile art. 35 alin. (1) si (2).
ART. 39
(1) Este interzisa difuzarea de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizica,
mentala sau morala a minorilor, In special programele care contin pornografie sau
violenta nejustificata.
(2) Difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizica, mentala sau morala a
minorilor se poate face numai daca, prin alegerea intervalului orar de difuzare sau
datorita mijloacelor tehnice necesare receptiei, minorii nu au acces audio sau video la
programele respective.
(3) Difuzarea programelor prevazute la alin. (2) se poate face numai dupa
prezentarea unei atentionari acustice sau grafice, pe toata durata programului
asigurandu-se prezenta unui simbol vizual de avertizare.
ART. 40
Este interzisa difuzarea de programe care contin orice forma de incitare la ura pe
considerente de rasa, religie, nationalitate, sex sau orientare sexuala.
15
ART. 41
(1) Orice persoana fizica sau juridica, indiferent de nationalitate, ale carei drepturi
sau interese legitime, In special reputatia si imaginea publica, au fost lezate prin
prezentarea de fapte inexacte In cadrul unui program, beneficiaza de dreptul la replica
sau la rectificare.
(2) Consiliul va adopta procedura necesara exercitarii efective a dreptului la replica
sau la rectificare, precum si orice alte masuri necesare, inclusiv sanctiuni, In vederea
garantarii dreptului la replica sau la rectificare Intr-o limita rezonabila de timp de la
primirea cererii solicitantului.
(3) Difuzarea rectificarii sau acordarea dreptului la replica nu exclude dreptul
persoanei lezate sa se adreseze instantelor judecatoresti.
ART. 42
(1) Pentru Incurajarea si facilitarea exprimarii pluraliste a curentelor de opinie
radiodifuzorii au obligatia de a reflecta campaniile electorale In mod echitabil,
echilibrat si impartial.
(2) In aplicarea corecta a prevederilor alin. (1) Consiliul va emite norme cu
caracter obligatoriu, va controla respectarea prevederilor legale si ale normelor emise
si va sanctiona Incalcarea acestora.
CAP. 4
REGIMUL JURIDIC AL PROPRIETATII IN DOMENIUL AUDIOVIZUALULUI
ART. 43
(1) Radiodifuzorii sunt persoane de drept public sau privat.
(2) Regimul radiodifuzorilor de drept public se reglementeaza prin lege organica.
(3) Radiodifuzorii de drept privat, care sunt persoane juridice, se constituie si
functioneaza sub forma societatilor comerciale.
(4) Dreptul de proprietate asupra actiunilor sau a partilor sociale se poate transfera
In conformitate cu prevederile prezentei legi si cu conditia sa nu aduca atingere
drepturilor si obligatiilor prevazute In licenta sau licentele detinute de societatea
comerciala respectiva.
(5) Orice persoana fizica sau juridica ce detine sau dobandeste o cota egala sau mai
mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot ale unei societati comerciale titulare
de licenta audiovizuala ori de licenta de emisie sau ale unei societati care controleaza
o societate titulara a unei astfel de licente are obligatia de a notifica aceasta situatie
Consiliului, In termen de o luna de la data la care a ajuns la aceasta cota.
(6) Actiunile reprezentand capitalul social al societatilor comerciale pe actiuni nu
pot fi decat nominative.
(7) Este interzisa utilizarea numelui unei alte persoane, In orice mod, de catre o
societate comerciala care solicita acordarea unei licente audiovizuale ori de emisie
sau a oricarei alte autorizatii privind un serviciu de comunicare audiovizuala ori care
controleaza o societate titulara a unei astfel de licente ori autorizatii, In scopul
eludarii prevederilor prezentei legi.
ART. 44
(1) Pentru a proteja pluralismul si diversitatea culturala, concentrarea proprietatii si
extinderea cotei de audienta In domeniul audiovizualului sunt limitate la dimensiuni
16
care sa asigure eficienta economica, dar care sa nu genereze aparitia de pozitii
dominante In formarea opiniei publice.
(2) In Intelesul prezentei legi si pentru determinarea cotei de piata a serviciilor de
programe, se considera ca:
a) piata serviciilor de programe de televiziune cuprinde toate serviciile de
programe difuzate la nivel national de radiodifuzorii aflati In jurisdictia Romaniei,
inclusiv serviciile publice de programe de televiziune cu acoperire nationala;
b) piata serviciilor de programe de radiodifuziune sonora cuprinde toate serviciile
de programe difuzate la nivel national de radiodifuzorii aflati In jurisdictia Romaniei,
inclusiv serviciile publice de programe de radiodifuziune cu acoperire nationala.
(3) Se considera ca un radiodifuzor detine o pozitie dominanta In formarea opiniei
publice, la nivel national, In cazul In care cota sa de piata depaseste 30% din piata
serviciilor de programe difuzate la nivel national.
(4) Determinarea cotei de piata a fiecarui radiodifuzor national, regional si local se
face anual, prin media cotei de piata Inregistrata In cursul anului respectiv, pe toata
durata de difuzare.
(5) Masurarea cotelor de piata se realizeaza prin sistem electronic.
(6) Audienta si cotele de piata ale posturilor de radio se masoara prin procedura
intervievarii directe.
(7) Prevederile alin. (3) nu se aplica serviciilor publice de radiodifuziune si
televiziune.
(8) O persoana fizica sau juridica, romana sau straina, poate detine cel mult doua
licente audiovizuale de acelasi tip In aceeasi unitate administrativ-teritoriala sau zona,
fara posibilitatea de a detine exclusivitatea.
(9) O persoana fizica sau juridica poate fi investitor ori actionar majoritar, direct
sau indirect, la o singura societate de comunicatie audiovizuala, iar la altele poate
detine cel mult 20% din capitalul social.
(10) In sensul prezentei legi:
a) licenta audiovizuala nationala da dreptul la o difuzare a carei zona geografica de
acoperire cuprinde o audienta potentiala de peste 60% din populatia recenzata a tarii;
b) licenta audiovizuala regionala da dreptul la o difuzare a carei zona geografica de
acoperire reprezinta o audienta potentiala cuprinsa Intre 3% si 20% din populatia
recenzata de pe teritoriul a 3 pana la 8 judete;
c) licenta audiovizuala locala este licenta a carei zona geografica de acoperire si a
carei audienta potentiala sunt mai mici decat cele prevazute pentru o licenta
regionala;
d) licentele audiovizuale acordate pentru municipiul Bucuresti sunt considerate
licente locale.
ART. 45
(1) Masurarea audientelor si a cotelor de piata va fi realizata In conformitate cu
standardele si uzantele internationale de institutii specializate desemnate prin licitatie.
(2) Licitatia va fi organizata de catre o comisie formata din 5 reprezentanti ai
radiodifuzorilor, 5 reprezentanti ai agentilor de publicitate si 5 reprezentanti ai
Consiliului.
(3) Prima licitatie se va organiza In cel mult un an de la intrarea In vigoare a
prezentei legi, iar urmatoarele se vor organiza din 4 In 4 ani.
17
(4) Consiliul va beneficia In mod gratuit de rezultatele masuratorilor.
ART. 46
(1) La nivel regional si local determinarea pozitiei dominante In formarea opiniei
publice se face luandu-se In considerare cota de piata a serviciilor de programe de
televiziune si a serviciilor de programe de radiodifuziune sonora, cu acoperire
regionala sau locala.
(2) Se considera ca un radiodifuzor detine o pozitie dominanta In formarea opiniei
publice, la nivel regional sau local, In cazul In care cota de piata cumulata a
serviciilor de programe de televiziune si/sau, dupa caz, de radiodifuziune difuzate In
zona respectiva depaseste 25%, cumulat, din piata serviciilor de programe de
televiziune si de radiodifuziune difuzate la nivel regional sau local.
(3) Pentru determinarea cotei de piata a fiecarui radiodifuzor se aplica prevederile
art. 44 alin. (4) - (6).
ART. 47
(1) Prin derogare de la prevederile art. 43 se pot acorda licente audiovizuale
autoritatilor publice locale, cu conditia:
a) sa nu existe nici o alta licenta audiovizuala pentru un serviciu de programe local;
b) sa ofere exclusiv servicii de informare privind comunitatea respectiva.
(2) In cazul acordarii unei alte licente audiovizuale licenta acordata In conditiile
alin. (1) se retrage de drept.
ART. 48
Orice persoana juridica titulara a unei licente audiovizuale are obligatia de a pune
In permanenta la dispozitie publicului urmatoarele categorii de informatii:
a) denumirea, statutul juridic si sediul social;
b) numele reprezentantului legal si ale principalilor asociati ori actionari;
c) numele persoanelor responsabile de conducerea societatii comerciale si ale celor
care Isi asuma, In principal, responsabilitatea editoriala;
d) lista publicatiilor editate de persoana juridica respectiva si lista celorlalte servicii
de programe pe care le asigura.
ART. 49
Functionarea radiodifuzorilor este supusa regulilor de transparenta, potrivit carora
persoanele care exploateaza un serviciu de programe sunt obligate sa aduca la
cunostinta Consiliului urmatoarele:
a) schimbarile intervenite In cursul exploatarii serviciului In ceea ce priveste
categoriile de date mentionate la art. 48, In maximum 30 de zile de la producerea
acestora;
b) alte categorii de date privind functionarea serviciului, dupa intrarea acestuia In
activitate.
CAP. 5
LICENTE SI AUTORIZATII
ART. 50
Difuzarea unui serviciu de programe de catre un radiodifuzor aflat In jurisdictia
Romaniei se poate face numai In baza licentei audiovizuale si, dupa caz, si a licentei
de emisie.
18
ART. 51
Procedura si conditiile de eliberare si modificare a licentei audiovizuale se
stabilesc prin decizie a Consiliului.
ART. 52
(1) Licenta audiovizuala se elibereaza fie In baza unui concurs, In cazul unui
serviciu de programe difuzat pe cale radioelectrica terestra, fie In baza unei decizii a
Consiliului, In cazul unui serviciu de programe difuzat prin orice alte mijloace de
telecomunicatii.
(2) La concursul pentru obtinerea licentei audiovizuale pot participa numai
solicitantii care au obtinut, In prealabil, avizul tehnic eliberat de IGCTI, In conditiile
stabilite de aceasta.
(3) Licentele audiovizuale pentru serviciile publice de radiodifuziune si de
televiziune se elibereaza fara concurs.
(4) Difuzarea pe cale radioelectrica terestra a serviciilor publice de radiodifuziune
si de televiziune se realizeaza de catre un operator de retele de telecomunicatii, In
baza licentei acordate acestuia de IGCTI.
ART. 53
Nu pot solicita licenta audiovizuala societatile comerciale In care un asociat sau un
actionar care detine o cota mai mare de 10% din capitalul ori din drepturile de vot ale
societatii a fost condamnat penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.
ART. 54
Licenta audiovizuala cuprinde:
a) numarul licentei;
b) datele de identificare a titularului acesteia;
c) tipul serviciului de programe;
d) denumirea si elementele de identificare ale serviciului de programe;
e) formatul de principiu al serviciului de programe si structura programelor;
f) zona de difuzare;
g) perioada de valabilitate;
h) mijlocul de telecomunicatii folosit pentru difuzare si detinatorul acestuia;
i) frecventa sau frecventele asignate, dupa caz.
ART. 55
(1) Licenta audiovizuala se acorda pentru o perioada de 9 ani, atat In domeniul
radiodifuziunii sonore, cat si In cel al televiziunii.
(2) Termenul curge:
a) de la data obtinerii autorizatiei tehnice de functionare, In cazul difuzarii pe cale
radioelectrica terestra;
b) de la data obtinerii deciziei de autorizare audiovizuala, In cazul difuzarii prin
orice alte mijloace de telecomunicatii.
(3) Licenta poate fi prelungita pentru o perioada de Inca 9 ani, In conditiile stabilite
de Consiliu.
ART. 56
(1) Licenta audiovizuala poate fi cedata catre un tert numai cu acordul Consiliului
si cu asumarea de catre noul titular a tuturor obligatiilor decurgand din licenta.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) licentele acordate institutiilor de
Invatamant, cultelor si autoritatilor administratiei publice.
19
(3) Decizia Consiliului va fi emisa In termen de 30 de zile de la data solicitarii.
ART. 57
(1) Licenta audiovizuala se retrage de catre Consiliu In urmatoarele situatii:
a) titularul nu Incepe difuzarea serviciului de programe, In conditiile stabilite prin
licenta, In termen de 12 luni de la obtinerea licentei audiovizuale, cu exceptia cazului
In care difuzarea se face pe cale radioelectrica terestra; Consiliul poate acorda o
prelungire de Inca 6 luni In situatii justificate;
b) titularul Inceteaza sa difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat
licenta audiovizuala mai mult de 45 de zile, pentru motive de natura tehnica, si mai
mult de 96 de ore, pentru orice alte motive;
c) ca urmare a Incalcarii normelor privind regimul proprietatii In audiovizual, pana
la Incadrarea In cota de piata admisa;
litera noua c1) ca urmare a Incalcarii prevederilor alin. (8) si (9) ale art. 44 si ale art. 56;
d) titularul nu depune la Consiliu, In termen de 6 luni de la data aplicarii unei
amenzi, dovada achitarii acesteia;
e) la cererea titularului.
(2) Licenta audiovizuala pentru difuzarea serviciului de programe pe cale
radioelectrica terestra se retrage si In urmatoarele situatii:
a) titularul nu obtine, din motive care Ii sunt imputabile, decizia de autorizare
audiovizuala, In termen de 60 de zile de la data obtinerii autorizatiei tehnice de
functionare;
b) ca urmare a retragerii licentei de emisie.
ART. 58
(1) Difuzarea serviciului de programe poate Incepe dupa obtinerea deciziei de
autorizare audiovizuala.
(2) Decizia de autorizare audiovizuala se acorda de Consiliu, In termen de 30 de
zile de la data obtinerii de catre titularul de licenta audiovizuala a documentului de
autorizare corespunzator, emis de IGCTI.
ART. 59
(1) In cazul In care difuzarea unui serviciu de programe implica utilizarea unei
frecvente radioelectrice terestre, aceasta se face In baza licentei audiovizuale, precum
si a licentei de emisie, care se acorda, In mod obligatoriu, de catre IGCTI titularului
de licenta audiovizuala, In conditiile prezentei legi.
(2) Sunt interzise operarea si exploatarea licentelor audiovizuale de catre alte
persoane decat detinatorii de drept ai acestora.
ART. 60
Procedura si conditiile de eliberare si modificare a licentei de emisie se stabilesc de
IGCTI.
ART. 61
(1) Licenta de emisie se acorda pentru o perioada de 9 ani, atat In domeniul
radiodifuziunii sonore, cat si In cel al televiziunii.
(2) Termenul curge de la data emiterii autorizatiei tehnice de functionare.
(3) Licenta poate fi prelungita pentru Inca o perioada de 9 ani, In conditiile stabilite
de IGCTI, .
ART. 62
20
(1) Titularul licentei de emisie are obligatia de a plati anual, anticipat, un tarif de
utilizare a spectrului, stabilit IGCTI.
(2) In cazul In care titularul licentei de emisie utilizeaza retele de emisie Inchiriate,
plata tarifului de utilizare a spectrului cade In sarcina proprietarului retelei.
(3) Obligatia de plata a tarifului corespunzator primului an de emisie devine
scadenta In 15 zile de la obtinerea licentei de emisie.
(4) Tariful prevazut la alin. (1) se achita Inspectoratului General pentru
Comunicatii si Tehnologia Informatiei.
(5) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica serviciilor publice de radiodifuziune
si televiziune.
ART. 63
Monitorizarea si controlul parametrilor prevazuti In licenta de emisie fata de
reglementarile tehnice In vigoare din domeniul radiocomunicatiilor, respectiv
monitorizarea si controlul acestora pe parcursul perioadei de valabilitate a licentei, se
realizeaza, direct sau prin intermediul unei alte persoane juridice de drept public sau
privat, de IGCTI, In baza unei proceduri stabilite de aceasta.
ART. 64
IGCTI poate modifica, din motive tehnice sau din motive ce tin de schimbarea
Planului national de alocare a frecventelor, frecventa si datele tehnice ale acesteia,
prevazute In licenta de emisie, fara Intreruperea serviciului si cu asigurarea unei
receptii de calitate echivalenta.
ART. 65
Licenta de emisie se retrage de IGCTI In urmatoarele situatii:
a) titularul nu obtine, din motive care Ii sunt imputabile, autorizatia tehnica de
functionare In termen de 12 luni de la data obtinerii licentei de emisie;
b) titularul nu obtine, din motive care Ii sunt imputabile, decizia de autorizare
audiovizuala In termen de cel mult 60 de zile de la data obtinerii autorizatiei tehnice
de functionare;
c) pentru Incalcarea obligatiilor prevazute In licenta de emisie;
d) ca urmare a retragerii licentei audiovizuale;
e) titularul nu depune la IGCTI, In termen de 45 de zile de la scadenta obligatiei
anuale de plata, dovada achitarii tarifului de utilizare a spectrului, aferent anului
respectiv;
f) titularul nu depune la IGCTI, In termen de 6 luni de la data aplicarii unei amenzi,
dovada achitarii acesteia;
g) la cererea titularului;
h) Inceteaza sa mai emita pentru mai mult de 45 de zile, pentru motive de natura
tehnica, si mai mult de 96 de ore, din orice alte motive.
ART. 66
Licenta de emisie poate fi cedata catre un tert numai Impreuna cu licenta
audiovizuala, cu acordul prealabil al Consiliului si al IGCTI si cu asumarea de catre
noul titular a tuturor obligatiilor decurgand din licente.
ART. 67
In termen de 6 luni de la data intrarii In vigoare a prezentei legi Consiliul va
elabora strategia de acoperire a teritoriului national cu servicii de programe
21
audiovizuale si va nominaliza regiunile si localitatile acoperite de acestea si o va
trimite Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
ART. 68
In scopul garantarii interesului public Consiliul revizuieste anual strategia de
acoperire a teritoriului national cu servicii de programe audiovizuale.
ART. 69
(1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei elaboreaza Planul
national al frecventelor radioelectrice, denumit In continuare Plan.
(2) Prin Plan se face stabilirea frecventelor destinate difuzarii serviciilor de
programe audiovizuale.
(3) Planul este elaborat In termen de 6 luni de la primirea strategiei de acoperire a
teritoriului national cu servicii de programe audiovizuale, cu respectarea tratatelor si
a acordurilor internationale la care Romania este parte.
ART. 70
Planul va cuprinde toate frecventele, precum si datele tehnice asociate, pentru
difuzarea serviciilor de programe audiovizuale destinate publicului, cu precizarea
caracterului local, regional sau national al acestora.
ART. 71
Prin Plan sunt disponibile cel putin 4 retele nationale de radiodifuziune sonora si 3
retele nationale de radiodifuziune televizata, care se asigneaza astfel:
a) 2 retele nationale In FM destinate radiodifuzorului public - Societatea Romana
de Radiodifuziune, In banda CCIR, o retea nationala In AM, o retea pentru posturile
regionale si locale In AM si FM, precum si frecvente de emisie In banda de unde
ultrascurte, pentru difuzarea emisiunilor pentru strainatate;
b) 2 retele destinate radiodifuzorilor de radiodifuziune privati;
c) 2 retele destinate radiodifuzorului public - Societatea Romana de Televiziune;
d) o retea destinata radiodifuzorilor de televiziune privati.
ART. 72
Planul se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, In termen de 30 de
zile de la aprobare.
ART. 73
Utilizarea statiilor de emisie sau a retelelor de telecomunicatii aflate sub jurisdictia
Romaniei, In scopul difuzarii sau retransmisiei oricarui serviciu de programe pe,
respectiv de pe teritoriul Romaniei, se poate face numai dupa obtinerea autorizatiei
tehnice de functionare a acestora, de la IGCTI, pe baza procedurii stabilite de aceasta.
ART. 74
(1) Retransmisia de servicii de programe de catre distribuitorii de servicii se va
face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.
(2) Pentru obtinerea avizului distribuitorii au obligatia de a comunica Consiliului
structura ofertei de servicii de programe retransmise.
(3) Distribuitorii de servicii au obligatia de a notifica In prealabil Consiliului orice
modificare In structura ofertei de servicii de programe retransmise.
(4) Consiliul retrage avizul prevazut la alin. (1) In cazul In care un distribuitor de
servicii retransmite un serviciu de programe fara detinerea drepturilor de
retransmisie.
22
ART. 75
(1) Retransmisia oricarui serviciu de programe, difuzat legal de catre radiodifuzori
aflati sub jurisdictia Romaniei sau sub jurisdictia unui stat cu care Romania a Incheiat
un acord international de libera retransmisie In domeniul audiovizualului, este libera,
In conditiile legii.
(2) Retransmisia pe teritoriul Romaniei a serviciilor de programe, difuzate de catre
radiodifuzori aflati sub jurisdictia statelor membre ale Uniunii Europene si
receptionate pe teritoriul acestor state, este libera si nu necesita nici o autorizare
prealabila.
(3) Consiliul poate restrange temporar dreptul de libera retransmisie a unui anumit
serviciu de programe provenind din statele membre ale Uniunii Europene, daca sunt
Indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) serviciul de programe Incalca explicit, semnificativ si grav prevederile art. 39
sau 40;
b) pe parcursul ultimelor 12 luni radiodifuzorul a mai Incalcat de cel putin doua ori
prevederile art. 39 sau 40;
c) Consiliul a notificat In scris radiodifuzorului In cauza si Comisiei Europene
respectivele Incalcari si despre masurile pe care intentioneaza sa le adopte In cazul In
care o asemenea Incalcare se produce din nou;
d) consultarile cu statul membru al Uniunii Europene de pe teritoriul caruia se face
transmisia si cu Comisia Europeana nu s-au concretizat Intr-o Intelegere amiabila, In
termen de 15 zile de la notificarea prevazuta la lit. c), iar Incalcarea la care se face
referire continua, In termen de doua luni de la notificarea masurilor luate de Romania,
Comisia sa nu fi luat o decizie asupra incompatibilitatii acestor masuri fata de
legislatia comunitara.
ART. 76
Orice distribuitor de servicii care retransmite un serviciu de programe care se
Incadreaza In prevederile art. 75 alin. (1) si (2) va notifica Consiliului statul sub
jurisdictia caruia se afla radiodifuzorul respectiv si, dupa caz, acceptul de
retransmisie acordat.
ART. 77
Retransmisia unui serviciu de programe care nu se Incadreaza In prevederile art. 75
alin. (1) si (2) se poate face numai In baza autorizatiei de retransmisie.
ART. 78
Orice persoana interesata, avand responsabilitatea editoriala a unui serviciu de
programe, poate cere Consiliului eliberarea unei autorizatii de retransmisie pentru un
anumit serviciu de programe.
ART. 79
Procedura de eliberare, modificare si de retragere a autorizatiei de retransmisie se
stabileste prin decizie a Consiliului.
ART. 80
Retransmisia oricarui serviciu de programe care a obtinut autorizatie de
retransmisie se poate face liber, de catre orice distribuitor de servicii, fara nici o
autorizare prealabila, In conditiile art. 74.
23
ART. 81
Consiliul va publica anual lista cuprinzand serviciile de programe care beneficiaza
de autorizatia de retransmisie.
ART. 82
(1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin retele de
telecomunicatii are obligatia sa includa In oferta sa serviciile de programe ale
Societatii Romane de Televiziune destinate publicului din Romania, precum si alte
servicii de programe, libere la retransmisie si fara conditionari tehnice sau financiare
ale radiodifuzorilor privati, aflati sub jurisdictia Romaniei, In limita a 25% din
numarul total de servicii de programe distribuite prin reteaua respectiva.
(2) In limita posibilitatilor, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin
retele de telecomunicatii vor include In ofertele lor de programe canalul TVR
Cultural, cu conditia alocarii fondurilor necesare catre Societatea Romana de
Televiziune, pentru folosirea gratuita a decodoarelor.
(3) In mediul rural, pentru retele cu mai putin de 100 de abonati Societatea
Romana de Televiziune poate asigura gratuit receptia programelor publice, In vederea
retransmisiei.
(4) In localitatile In care o minoritate nationala reprezinta o pondere mai mare de
20% distribuitorii vor asigura si servicii de transmitere a programelor care sunt libere
la retransmisie, In limba minoritatii respective.
(5) In limita posibilitatilor, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin
retele de telecomunicatii vor include In ofertele lor de programe serviciile publice ale
Societatii Romane de Radiodifuziune, ale unui program de radiodifuziune national si
ale unui program de radiodifuziune local, private.
CAP. 6
LIMITELE DREPTULUI DE EXCLUSIVITATE
ART. 83
Orice persoana are dreptul de a primi informatii pe cale audio sau audiovizuala cu
privire la orice problema sau eveniment de interes public.
ART. 84
In acest scop Intinderea dreptului de exclusivitate dobandit prin contract de un
radiodifuzor, numit In continuare radiodifuzor primar, este limitata de dreptul oricarui
alt radiodifuzor, numit In continuare radiodifuzor secundar, de a difuza extrase cu
privire la eveniment, cu conditia sa nu Il prejudicieze pe autor sau pe titularul
drepturilor de exploatare, dupa cum urmeaza:
a) prin Inregistrarea semnalului unui radiodifuzor primar In scopul difuzarii unui
extras;
b) prin asigurarea de catre organizator sau de alte persoane Indreptatite a accesului
radiodifuzorului secundar la locurile In care se desfasoara evenimentul de interes
public, pentru realizarea propriilor Inregistrari In scopul editarii unui extras.
ART. 85
(1) Extrasul reprezinta o scurta succesiune de imagini si sunete cu privire la un
eveniment de interes public, In scopul informarii publicului asupra aspectelor
esentiale ale evenimentului respectiv.
24
(2) Daca un eveniment de interes general este alcatuit din mai multe elemente
autonome din punct de vedere organizatoric, fiecare element va fi considerat un
eveniment de interes public.
(3) Daca un eveniment de interes general se deruleaza pe parcursul mai multor zile,
radiodifuzorii secundari au dreptul la difuzarea unui singur extras pentru fiecare zi.
(4) Indiferent de alcatuirea si desfasurarea evenimentului de interes general, durata
extrasului nu va putea depasi 3 minute.
(5) Extrasele vor fi utilizate numai In cadrul buletinelor informative obisnuite.
(6) Toate elementele programului sau ale Inregistrarii neutilizate pentru realizarea
extrasului vor fi distruse de radiodifuzorul secundar dupa difuzarea extrasului.
(7) In cazul In care extrasul este realizat prin Inregistrarea semnalului unui
radiodifuzor primar, el trebuie sa mentioneze numele acestuia sau sa contina sigla lui,
cu exceptia cazului In care radiodifuzorii implicati decid altfel.
(8) Extrasul nu poate fi difuzat Inainte ca radiodifuzorul primar sa fi difuzat
evenimentul, cu exceptia cazului In care radiodifuzorul primar nu difuzeaza
evenimentul timp de 24 de ore de la producerea lui.
(9) Un extras difuzat nu poate fi redifuzat decat daca exista o legatura directa Intre
continutul sau si un alt eveniment de actualitate.
ART. 86
Sub rezerva altor aranjamente convenite Intre parti, radiodifuzorii primari nu vor
putea impune radiodifuzorilor secundari plata dreptului de difuzare a unui extras.
CAP. 7
CONTRAVENTII SI SANCTIUNI
ART. 87
Orice clauze contractuale, indiferent de parti, care Incalca, In domeniul
audiovizualului, dreptul publicului de a primi informatii de interes public si libera
concurenta sunt nule.
ART. 88
(1) Supravegherea respectarii, controlul Indeplinirii obligatiilor si sanctionarea
Incalcarii prevederilor prezentei legi, precum si a deciziilor si instructiunilor cu
caracter normativ emise In baza si pentru aplicarea ei revin Consiliului, cu exceptia
prevederilor art. 1 lit. o), art. 62, 63 si 73, ale caror respectare, supraveghere, control
si, respectiv, sanctionare a Incalcarii revin de drept IGCTI, In conformitate cu
atributiile pe care le are, conform legii.
(2) IGCTI poate delega exercitarea atributiilor ce Ii revin potrivit prevederilor alin.
(1) unei alte persoane juridice de drept public cu atributii de supraveghere si control
In domeniul telecomunicatiilor.
(3) In exercitarea atributiilor de supraveghere personalul de control poate solicita
radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii informatiile necesare In aplicarea
prezentei legi, precizand temeiul legal si scopul solicitarii, si poate stabili termene
pana la care aceste informatii sa fie furnizate, sub sanctiunea prevazuta de prezenta
lege.
25
ART. 89
Exercitarea activitatii de control prevazute la art. 88 se realizeaza, In conditiile
prezentei legi, astfel:
a) din oficiu;
b) la cererea unei autoritati publice;
c) ca urmare a plangerii depuse de o persoana fizica sau juridica afectata In mod
direct prin Incalcarea prevederilor prezentei legi.
ART. 90
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) difuzarea unei opere cinematografice In afara perioadelor prevazute In
contractele Incheiate cu detinatorii drepturilor de autor;
b) utilizarea de tehnici subliminale In cadrul publicitatii sau teleshoppingului;
c) utilizarea publicitatii mascate sau a teleshoppingului mascat;
d) programarea si difuzarea de programe, cu Incalcarea prevederilor art. 28 alin. (6)
si (7), art. 29 - 33, art. 34 alin. (2) - (4), art. 39 alin. (1), art. 40 si ale art. 85 alin. (4) -
(9);
e) retransmisia de catre un distribuitor a unui serviciu de programe care nu se
Incadreaza In prevederile art. 75 alin. (1) si (2) si nu a obtinut autorizatia de
retransmisie;
f) retransmisia de catre distribuitori a serviciilor de programe, cu Incalcarea art. 74
si 82;
h) difuzarea unui serviciu de programe In afara zonei specificate In licenta
audiovizuala;
i) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replica;
j) difuzarea unui serviciu de programe fara a detine, dupa caz, licenta audiovizuala,
decizie de autorizare audiovizuala, licenta de emisie sau autorizatie tehnica de
functionare;
k) exploatarea licentelor audiovizuale de catre alte persoane decat titularii de drept
ai acestora.
(2) Faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la
500.000.000 lei.
(3) In cazul In care Consiliul decide ca efectele unei fapte prevazute la alin. (1)
sunt minore, va adresa o somatie publica de intrare In legalitate.
(4) Individualizarea sanctiunii In cazul savarsirii uneia dintre contraventiile
prevazute In prezenta lege se face tinandu-se seama de gravitatea faptei, de efectele
acesteia, precum si de sanctiunile primite anterior, pe o perioada de cel mult un an.
ART. 91
(1) Constituie contraventie nerespectarea de catre radiodifuzorii sau distribuitorii de
servicii a dispozi]iilor prezentei legi, altele decat cele prevazute la art. 90 alin. (1),
precum si a deciziilor avand caracter normativ emise de Consiliu.
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), Consiliu sau, dupa caz, IGCTI va emite o
somatie continand conditii si termene precise de intrare In legalitate.
(3) In cazul In care radiodifuzorul sau distribuitorul de servicii nu intra In legalitate
In termenul si In conditiile stabilite prin somatie sau Incalca din nou aceste prevederi,
se aplica o amenda contraventionala de la 25.000.000 lei la 250.000.000 lei.
26
ART. 92
Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la art. 90 si 91 poate fi actualizat
prin hotarare a Guvernului, In functie de evolutia indicelui inflatiei.
ART. 93
(1) Sanctiunile pentru Incalcarea dispozitiilor prezentei legi se aplica prin acte
emise de Consiliu sau de catre IGCTI, precum si de catre personalul de control anume
Imputernicit al persoanei juridice de drept public prevazute la art. 88 alin. (2).
(2) Deciziile de sanctionare adoptate de Consiliu In conformitate cu prevederile art.
90 si 91 `si produc efectele de la data comunicarii.
(3) Actele emise In conditiile alin. (1) pot fi atacate la instanta de contencios
administrativ, potrivit legii, In termen de 15 zile de la comunicare; termenul de 15
zile nu suspenda de drept efectele acestora.
(4) Actele emise In conditiile alin. (1) si neatacate In termenul prevazut la alin. (93)
consituie de drept titlu executoriu.
ART. 94
Contraventiilor constatate de IGCTI le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
ART. 95
(1) In cazul In care savarsirea uneia dintre faptele prevazute la art. 90 alin. (1) si la
art. 91 alin. (1) aduce prejudicii grave interesului public, Consiliul poate decide
aplicarea uneia dintre urmatoarele sanctiuni:
a) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, Intre orele 18.00
si 21.00, numai textul deciziei de sanctionare;
b) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, Intre orele 18.00 si
21.00, numai textul deciziei de sanctionare;
c) reducerea cu pana la jumatate a termenului de valabilitate a licentei
audiovizuale, cumulata cu sanctiunea prevazuta la lit. a);
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) pot fi aplicate numai gradual, astfel:
a) sanctiunea prevazuta la lit. a), numai dupa ce, In prealabil, radiodifuzorul a mai
fost amendat de cel putin doua ori;
b) sanctiunea prevazuta la lit. b), numai dupa aplicarea de cel putin doua ori a
sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. a);
c) sanctiunea prevazuta la lit. c), numai dupa aplicarea de cel putin doua ori a
sanctiunii prevazute la alin. (1) lit. b).
(3) Intre prejudiciile grave aduse interesului public trebuie considerate si
violentarea repetata a moralei publice, ca si agresarea repetata a valorilor culturale
si artistice.
Articol nou a€" art. 951 Consiliul poate decide retragerea licentei audiovizuale In
cazul savarsirii repetate de catre radiodifuzori a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) incitarea publicului la ura nationala, rasiala sau religioasa;
b) incitarea explicita la violenta publica;
c) incitarea la actiuni care au ca drept scop disolutia autoritatii de stat;
d) incitarea la actiuni teroriste.
27
Articol nou a€" art. 952 alin. (1) Deciziile emise In conditiile art. 95 si 951 pot fi
atacate la sectia de contencios administrativ a curtii de apel; solutionarea cauzei se
face In cel mult 15 zile de la sesizare.
(2) Contestatia nu suspenda de drept sanctiunea, dar instanta poate hotarI, la
cerere, dupa 24 de ore de la Inregistrarea contestatiei, suspendarea sanctiunii pana
la pronuntarea hotararii definitive si irevocabile.
(3) Hotararea curtii de apel poate fi atacata cu recurs la Curtea Suprema de
Justitie.
(4) Hotararea Curtii Supreme de Justitie este definitiva si irevocabila si se ia In cel
mult 10 zile de la depunerea recursului.
ART. 96
(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu amenda penala Intre 10.000.000 lei si
50.000.000 lei urmatoarele fapte:
a) emiterea sau retransmiterea de programe fara licenta audiovizuala, licenta de
emisie, autorizatie tehnic de functionare sau autorizatie de retransmisie;
b) emiterea pe alta frecventa, emiterea dintr-un alt amplasament sau nerespectarea
parametrilor ori a conditiilor din licenta de emisie sau din autorizatia tehnica de
functionare, daca autorul faptei nu se conformeaza somatiei emise de IGCTI;
c) producerea, importul, distribuirea, vanzarea, Inchirierea, detinerea, instalarea,
Intretinerea si Inlocuirea, In mod ilicit, a dispozitivelor de decodificare utilizate
pentru serviciile audiovizuale cu acces conditionat.
alineat nou (11) In cazul nerespectarii reglementarilor sau a normelor tehnice
aplicabile IGCTI va dispune si confiscarea echipamentului tehnic.
(2) Somarea se poate face prin orice mijloc de comunicatie si prin difuzare, de cei
care exploateaza retele publice de radiodifuziune si televiziune.
(3) Difuzarea se face In mod gratuit, In cel mult 30 de minute de la solicitare.
(4) In cazul savarsirii infractiunilor prevazute la alin. (1) lit. a) si c) instanta poate
dispune si confiscarea echipamentului tehnic.
CAP. 8
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
ART. 97
(1) Licentele de emisie pentru comunicatia audiovizuala pe cale radioelectrica,
acordate In baza prevederilor Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificarile
ulterioare, constituie licente audiovizuale, In conditiile prezentei legi, si raman
valabile pana la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate;
procedura acordarii licentelor de emisie se supune acelorasi conditii.
(2) Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliu In temeiul art. 32 alin. (1) din
Legea nr. 48/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, Isi pastreaza
valabilitatea timp de cel mult un an de la data intrarii In vigoare a prezentei legi.
(3) Licentele de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune transmisa prin cablu,
In sensul art. 22 din Legea nr. 48/1992, cu modificarile si completarile ulterioare, Isi
pastreaza valabilitatea, In conditiile legii.
28
ART. 98
(1) Incepand cu data intrarii In vigoare a prezentei legi, salarizarea functionarilor
publici si a personalului Incadrat cu contract individual de munca In Consiliu se face
la nivelul corespunzator celorlalte autoritati publice autonome aflate sub controlul
Parlamentului, conform anexei nr. I pct. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual
din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Pe langa salariul de baza si sporurile prevazute de legislatia muncii, personalul
aparatului propriu al Consiliului beneficiaza si de urmatoarele sporuri:
- spor de stabilitate de 5 - 20% din salariul de baza; pentru persoane cu o vechime
In institutie de cel putin 2 ani, 5%, si pentru fiecare an In plus cate 3%, fara a depasi
un spor total de 20%;
- premiu individual lunar constituit prin aplicarea unei cote de 20% asupra fondului
de salarii aprobat anual prin buget;
- premiu anual corespunzator salariului de baza realizat In ultima luna a anului
pentru care se face plata.
ART. 99
Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicata In Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, precum
si orice alte dispozitii contrare se abroga.
articol nou Art. II Prevederile alin. (7) si (8) ale art. 11 si ale alin. (1) si (3) ale art.
14, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplica si membrilor In
exercitiu ai Consiliului, durata mandatelor acestora fiind calculata Incepand cu data la
care au fost numiti de Parlament.
articol nou Art. III Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile ulterioare,
inclusiv cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica In
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor In sedinta din 27 iunie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
Aceasta lege a fost adoptata de Senat In sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA
---------------


 • 01 mai 2006


  Alte titluri din subsectiunea Legislatie generala
  OUG. 40 din 12.05.2005 privind alocarea contractelor de publicitate din fonmduri publice
  OUG 60 din 2001 - reactualizata (la 20 mai 2005) privind achizitiile publice
  Ordinul ANRMAP din 29.03.2006 pentru aplicarea OUG 40 din 2005
  Legea 19 din 2003 privind organizarea si functionarea Rompres
  LEGE Nr. 41 din 17 iunie 1994 privind organizarea si functionarea SRR si SRTV
  Rezolutia 1003 privind etica jurnalistica
  ONU - International Covenant on Civil and Political Rights
  ONU - DECLARATIA UNIVERSALA A DREPTURILOR OMULUI   tipareste    trimite unui prieten
 • Centrul pentru Jurnalism IndependentAmbasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti Acest proiect a fost realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti.

  Multumim Ministerului Justitiei din Romania si Oficiului National al Registrului Comertului - Recom Online pentru asistenta acordata.

  "Acest proiect este finantat, in parte, printr-un Grant al Ambasadei SUA la Bucuresti. Opiniile, concluziile, recomandarile, etc, din cadrul acestui proiect sunt ale autorilor, si nu reflecta in mod necesar pe cele ale Departamentului de Stat al SUA."

  Parteneri proiect
  Centrul pentru Jurnalism de InvestigatieHotNews.roAgentia de Monitorizare a Presei - Academia Catavencu


  Prima pagina · Index proprietari · Index jurnalisti · Tutorial · Legislatie · Statistici
  Galerie foto · Despre proiect · Contact · Inscrie-te!

  Aceasta baza de date a fost realizata in perioada octombrie 2005 - martie 2006 din surse ONRC, CNA, LexisNexis si reteaua CRJI
  Pentru orice modificare sau eroare va rugam sa ne sesizati la contact@mediaindex.ro © Copyright Centrul pentru Jurnalism Independent 2006
  Web design :: Direct DESiGN :: Internet Creative Solutions